Till navigation Till innehåll (s)
mz

11. 7-9 Designa ett hus för en hållbar framtid

I detta tema får eleverna får arbeta med att gå från idé till handling genom att lösa problemet med att designa ett hus för en hållbar framtid. Fokus ligger på att fundera kring hus- och byggnadsegenskaper som minskar miljöpåverkan.

I arbetsprocessen skapar eleverna en färdig prototyp utifrån en skalenlig ritning. Prototypen byggs på Makerzone och eleverna kan arbeta fram den t.ex. genom att skära ut delarna i vinylskärare. Huset ska byggas utifrån specifika mått vad gäller volym och area, men utseendet ska spegla den målgrupp som ska bo i huset. 

Slutligen printar vi husen i 3D-skrivaren enligt angiven skala så att de tillsammans kan placeras ut på den tomtyta som vi skapar i kartong.

Själva utskriften av huset tar lite tid så alla hus hinner inte skrivas ut under själva besöket. De färdiga husen (eller delarna) levereras till efter besöket och då har vi även en kort diskussion om resultaten.

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Prototyp, skiss, design, målgrupp. volym, area, skala, konstruktion, hållbara material, cad, marknadsföra. Begrepp i Tinkercad på engelska:  Work plane = arbetsyta, basic shapes = basformer, group = gruppera, ungroup = dela upp, align = rikta (lägg i linje), hole = hål, duplicate = duplicera.

Material: Tinkercad, 3D-skrivare och vinylskärare. Elevernas chromebooks/datorer/ iPad medtages.

Tidsåtgång: Rekommenderad förberedelse innan besök är att arbeta och träna utifrån film i programmet Tinkercad 4h,  4h på Makerzone samt efterarbete ca 1 h. Total tid ca 9 h.

Inför besöket

Aktivitet 1 (60 min)

Berätta för eleverna att de i par ska bygga ett hus som ska ingå i ett bostadsområde som klassen skapar. 

Börja med att låta eleverna diskutera i smågrupper hur man bygger klimatsmart;

 • Hur bygger man klimatsmarta bostäder, bostadsområden?
 • Hustyper (fristående villor, radhus, höghus)
 • Vilka  byggnadsmaterial är mest hållbara ekonomiskt - ekologiskt  (för miljön, för att huset ska hålla, transportsträckor för material, hållbarhet i tid, uppvärmning/isolering mm.)?

Lyft fram exempel i helklass och dokumentera i en gemensam Padlet eller Jamboard så att alla elever kan återkomma till vad de kom fram till. Låt eleverna rangordna olika lösningsförslag.

Aktivitet 2 (20 min)

Klassen får en markyta i Sollentuna på 30 000 m2 (dvs ca 2000 m2 tomt per hus) som de ska bebygga. De behöver diskutera kring:

 • Målgrupp - vilka ska bo där? (Ungdomar, pensionärer, barnfamiljer och så vidare).
 • Hur många ska bo där? (hus som rymmer få personer = dyra huskostnader, hus som rymmer fler personer = trängre, billigare huskostnader, vad har betydelse för trivsel med mera). 
 • Vad ska finnas i området utöver husen? (parkering, lekplats, park, gångväg, vägar) Hur ska de få plats?

Aktivitet 3 (60 min)

Dela in eleverna i par och låt de göra de göra en skiss på ett hus (om tid finns måttsatt) som de sen ska bygga en prototyp av i av kartong på Makerzone. Detta ska sedan ligga till grund för 3D-cad modell som ska printas. 

Aktivitet 4 (40-60 min)
För detta tema krävs datorer för förberedelser på skolan

Börja med att skapa ett inlogg tillsammans med eleverna i Tinkercad. Välj att logga in med Google och logga in med elevernas vanliga googlekonto. För att du som lärare ska få tillgång till elevernas arbete och kunna följa deras utveckling kan du välja att ge dem en kod när de loggar in. Som hjälp finns presentationen Modererar din elever.

Modererar din elever

Låt eleverna träna att använda programmet Tinkercad genom att eleverna följer instruktionsfilmen, Introduktion till Tinkercad – lär känna programmet och bygg ett hus samtidigt som de arbetar i programmet. Använd gärna Checklistan Tinkercad för de olika momenten som eleverna bör träna på. Låt eleverna samarbeta och lyft gärna goda exempel eller lösningar som eleverna har gjort i helklass. 

Introduktion till Tinkercad - lär känna programmet och bygg ett hus.

Under besöket på Makerzone kommer eleverna att dokumentera sitt arbetet med foton. All dokumentation samlas i individuella presentationer med hjälp av elevernas vardagsdevice. Dela därför presentationsmallen, Checklista och utvärdering av eget arbete via Google Classroom eller Drive med dina elever innan besöket på Makerzone. Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen.

Elevmall - Checklista och utvärdering av eget arbete

Dela upp eleverna i grupper två och två i möjligaste mån. Det är dessa grupper som eleverna kommer att arbeta i under besöket på Makerzone. 

Kommunala skolor: Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.

Friskolor: Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzone, makerzone@edu.sollentuna.se för återkoppling och feedback. 

Tips till dig som pedagog

Detta tema passar bra att boka som en examination på avsnittet area, volym och skala i matematik kombinerat med en teknikuppgift. Det blir väldigt tydligt hur väl eleverna förstått och behärskar sina matematikkunskaper och även att kunna läsa av vilken enhet byggplattan i Tinkercad är i samt hur de motiverar sin design ur ett teknikperspektiv. Ange då gärna när i tid ni vill boka detta tema under övriga önskemål. Viktigt är då även att medföljande lärare är den som ska bedöma examinationen

För mer kunskaper i Tinkercad arbeta med tutorials, Ritteknik - Tinkercad grunder från PHI.

Using the workplane från Learning Tinkercad from LinkedIn Learning.

Arbeta med tutorials, Ritteknik - Tinkercad grunder från PHIUsing the workplane från Learning Tinkercad from LinkedIn Learning

Besöket på Makerzone

 1. Samling för presentation och att eleverna får namnskyltar.
 2. Genomgång av arbetsuppgiften.
 3. Arbeta med prototypen på huset i olika material. Eleverna får fundera på möjliga lösningar. 
 4. Samling och diskussioner om prototyperna och hur bostadsområdet ser ut.
 5. Arbeta i Tinkercad med att rita upp huset för utskrift i rätt skala.
 6. Städ och återställning av material.
 7. Vi återsamlas och presenterar ritningarna i Tinkercad.
 8. Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering.

Arbete efter besöket

Arbeta vidare på temat - En hållbar framtid på olika sätt.

Under besöket på Makerzone kommer eleverna att dokumentera sitt arbetet med foton. Dokumentation samlas i individuella presentationer utifrån presentationsmallen, Checklista och utvärdering av eget arbete, med hjälp av elevernas vardagsdevice. 

Efterarbetet är att eleverna arbetar vidare i presentationen där eleverna reflekterar över sitt arbete. 

Kommunala skolor: Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare samt Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: Dela sen elevernas presentation när den är färdig med Makerzone, makerzone@edu.sollentuna.se för feedback och återkoppling.

Ur läroplanen

Övergripande mål och riktlinjer 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt.
 • Kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.
 • Samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material (Bd).
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Ma).
 • Föra och följa matematiska resonemang (Ma).
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Tk).
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Tk).

Centralt innehåll som berörs åk 7–9

Bild

Matematik

Teknik

Samhällskunskap

Kunskapskrav för nivå E åk 7-9

Bild

Matematik

Teknik

Samhällskunskap