Till navigation Till innehåll (s)

Studiehandledning på elevens modersmål 

Studiehandledning är en stödinsats som regleras i Skolförordningen 5 kap.Särskilda stödinsatser.
Stödet riktar sig till elever som inte behärskar svenska tillräckligt bra för att aktivt kunna delta i undervisningen och kunna följa kursplanen. Studiehandledning skall:

  • Vara en hjälp för eleven att följa den svenska undervisningen
  • Ge termer och begrepp både på svenska och på elevens modersmål.
  • Öka elevens möjligheter att uppnå kursplanens mål

CIFS erbjuder nyanlända elever två timmar studiehandledning i veckan från det att eleven har börjat i svensk skola i två år. Fr o m tredje året har skolan möjlighet att beställa studiehandledning mot en avgift. Elevens rektor beslutar om stödinsatsen och detta ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram och följas upp. Beställningen skickas till CIFS. Studiehandledning ges oftast i skolans kärnämnen. Ansvarig lärare på elevens hemskola skall tillsammans med modersmålsläraren göra en gemensam planering av studiehandledningens innehåll. Studiehandledning ges oftast individuellt men kan även ges i åldersadekvata grupper.

Blanketter som fylls i av skolan

Utförare - verktyg och stöd