Till navigation Till innehåll (s)

Modersmålsundervisning 

Elever med annat modersmål än svenska kan få undervisning i modersmål. Här får de kunskaper i och om sitt modersmål för att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga.

Modersmålsundervisning är ingen nybörjarundervisning - nationella minoriteter har utökade rättigheter. Undervisningen sker på elevens modersmål, därför måste vissa kriterier vara uppfyllda för att en elev ska delta i modersmålsundervisningen.

Ansök om modersmål

Ansökan med båda vårdnadshavarnas underskrifter skickas till CIFS senast den 1 april. Detta gäller enbart nya elever som inte har deltagit i undervisningen tidigare. Har du skickat in din ansökan tidigare så  tas din ansökan med till kommande läsår. När du inte längre vill ha modersmålsundervisning skickar du in en uppsägningsblankett till CIFS.

Det är Rektorn på elevens skola som beslutar om eleven har rätt till modersmålsundervisning efter att en kartläggning av eleven kundskaper är genomförd. Kartläggningen görs av en modersmålslärare för att se om  eleven har grundläggande kunskaper i sitt modersmål. Om ansökan beviljas och alla kriterier för undervisningen uppfylls så kontaktar modersmålsläraren vårdnadshavare för tid och plats för undervisningen.

Kriterier för rätt till modersmålsundervisning

  • Minst en av vårdnadshavarna har språket som sitt modersmål
  • Språket talas hemma varje dag.Gäller inte de fem nationella minoritetsspråken; finska, samiska, romani chip, meänkieli och jiddisch samt adoptivbarn.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet (förstår språket i dagligt tal). Gäller även adoptivbarn. Kravet gäller dock inte elever som tillhör någon av minoritetsgrupperna. Språken kan läsas som förstaspråk eller som nybörjarspråk.
  • Minst fem elever i kommunen ansöker om undervisning i språket. Gäller inte för de nationella minoritetsspråken, där elevantalet kan vara färre.
  • Lämplig lärare finns eller kan anställas.

Undervisning

Modersmålsundervisningen sker efter skoltid. Elever i årskurs 1-3 får i möjligaste mån sin modersmålsundervisning på hemskolan. För elever från och med årskurs 4 sker undervisningen i grupp på anvisad skola.

Närvaro

När en elev är har börjat i modersmålsundervisningen är närvaron obligatorisk.

Betyg 

Undervisningen följer läroplanen/ämnesplan och har kunskapskrav, precis som alla övriga ämnen i skolan. Skriftliga omdömen ges i årskurs 1-5 och betyg ges i årskurs 6-9.

Nationella minoritetsspråk

I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Skolan har i uppgift att stödja barnens språkutveckling och även utvecklingen av barnens kulturella identitet.

Nationella minoritetsspråk kan läsas antingen som förstaspråk eller som andraspråk (nybörjare).

Undervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. När det gäller romska elever som kommer från utlandet kan undantag göras i de fall då det finns särskilda skäl.

Elever som hör till de nationella minoriteterna har sedan 1 juli 2015 utökad rätt till modersmålsundervisning. Ett syfte med lagändringen har varit att bevara och utveckla språken, men även att ge möjlighet till revitalisering av språk som gått förlorade i föräldragenerationen.

Elev från annan kommun

Elever från andra kommuner kan delta i modersmålsundervisningen under förutsättning att hemkommunen betalar.