Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ny skola i Tegelhagen

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

 Tegelhagens skola

  • Förskoleklass-åk 4, Edsviksvägen 146
  • Åk 5 - åk 9, Minkvägen 53

Telefon växel: 08-533 307 50

Nybyggnation vid Tegelhagens skola - en ny skola för ca 600 elever i årskurserna F-9. Den nya skolan kommer att ligga på samma tomt som den befintliga skolan. Skolan beräknas stå klar för inflyttning till vårterminen 2020.

Juni 2019

Planerad påbörjad inflytt i mitten av december. Det är planerat att elevernas undervisning pågår i nuvarande byggnader höstterminen ut.
Se White arkitekters programhandling över nya skolan som vi publicerat överst på denna sida.

Juni 2018

Den nya Tegelhagens skola kommer att tas i bruk en termin senare än vad som tidigare planerats. Anledningen till förseningen berör den nya skolans anläggning för vatten och avlopp; ledningar som hör till vatten- och avloppsystemet i området kan inte placeras i marken enligt ursprunglig byggplan. Detta beror på ofördelaktiga markförhållanden vilket upptäcktes under markarbetena.  VA- anläggningen för de nya skolbyggnaderna får en ny placering mellan de båda nya huskropparna. Den nya placeringen kräver även att vatten- och avloppsledningarna byts ut för att bättre passa de aktuella markförhållandena. Konsekvensen blir en försening med ett halvår av den totala byggprocessen.  Verksamheten startar i nya lokaler vårterminen 2020 i januari, i stället för höstterminan 2019.

 Januari 2018

Vecka 6 lägger vi om gångvägen till den provisoriska skolan. Den gäller till sommaren 2019.

Se större skiss

24 januari 2018

I ett försöka att minska hastigheten på  Skogstorpsvägen har vi satt upp hastighetsskyltar.

 

29 juni

Nu påbörjas rivningen av Tegelhagens skola

Under vecka 27 kommer rivningen av Tegelhagens skola att påbörjas. Parallellt med rivningen görs även markarbeten för nybyggnationen av den nya skolan.

De som ansvarar för hela byggnationen, dvs rivning och uppbyggnad av den nya skolan är Boetten Bygg AB. Som underentreprenör används Lotus AB för rivningen och Mirab för markarbeten.

Den nya Tegelhagens skola beräknas stå inflyttningsklar till höstterminen 2019.

 --------------------------------------------------------------

2 juni 2017

Nu är upphandlingen avslutad och det blir byggentreprenören Boetten Bygg som kommer att riva och bygga ny skola, förskola och idrottssal i Tegelhagen. Tidplaner för rivningen och byggandet kommer att fastställas strax före midsommar.

---------------------------------------------------------------

17 maj 2017

Upphandling av entreprenad för rivning och nybyggnation (förtydligande av tidigare information)

Upphandlingen av entreprenör för rivning och nybyggnad av nya Tegelhagens skola är i sitt slutskede. Den totala rivningen startar under sommaren 2017 och inflyttning i den nya skolan planeras ske inför höstterminen 2019.

Upphandlingen har skett så snart lokalerna var helt tömda på verksamhet. De sista delarna av verksamheten lämnade byggnaden under april 2017. Under hösten påbörjades rivningsarbetet i form av att delar av inredningen nermonterades för att återanvändas i evakueringslokalerna eller i andra verksamheter och är nu avslutad. Upphandling av entreprenör påbörjades under februari 2017 och är nu inne i sitt slutskede. En närmare planering av rivningsarbetet kommer, tillsammans med entreprenören, att ske under juni månad.

Tidplan för färdigställande av nya Tegelhagens skola

När det gäller datum för när den nybyggda skolan ska stå färdig, har det tyvärr förekommit olika uppgifter på vår webbplats. Vi ber om ursäkt för detta och för den osäkerhet som detta kan ha orsakat. Vi ser vår webbplats som vår huvudsakliga kommunikationskanal och vi kommer nu att se över våra rutiner när det gäller publicering av denna typ av uppgifter på www.sollentuna.se. Vi planerar att den nya Tegelhagens skola ska stå inflyttningsklar till höstterminen 2019.

---------------------------------------------------------------

5 maj 2017

Vi har fått kompletterande information från Trafik- och fastighetskontoret som driver byggprojektet, om att färdigställande är framflyttat till våren 2019 och att skolan kommer bedriva verksamhet i den nya skolan hösten 2019.

---------------------------------------------------------------

21 februari 2017

Demontering och montage

Demonteringen kommer att ske under vecka 8 och beräknas var genomförd på fredag 24 februari. Montage av evakueringslokaler för skolans administration kommer att ske under vecka 9. Lyftet med kran tar ca 2-3 dagar.

---------------------------------------------------------------

8 februari 2017

Information gällande stängning av förskolan och skolan på Edsviksvägen, 9 februari

Den ansträngda situationen på vår förskola och skola på Edsviksvägen är känd av alla. Orsaken till detta är att försörjningen varit underdimensionerad. Under torsdagen kommer vi att åtgärda detta. För att hantera situationen under torsdag har förvaltningsledningen tillsammans med skolledning beslutat att stänga förskolan och skolan på Edsviksvägen. Behöver ni omsorg under torsdagen? Läs mer här.

 --------------------------------------------------------

15 november

På grund av vädret och all snön har asfalteringsarbetena inte kunnat genomföras som planerat. Nu gör vi ett nytt försök med asfalteringen av ramper och komplettering på skol- och förskolegården. Det blir den 17 november mellan kl 09.30 och 12.00. Skulle vädret sätta stopp ännu en gång satsar vi på måndagen den 21 november.

--------------------------------------------------------

2 november:

På grund av snöväder idag  har asfaltarbetet idag framför entréerna inte varit möjligt. Nytt försök görs nästa vecka vid bättre väderlek. Arbete kommer att utföras på förmiddagen  kl 09.30 - 12.00. Vi återkommer om vilken dag.

---------------------------------------------------------

1 november:

Under onsdagen den 2 november asfalteras det bland annat vid förskolans entréer och dörren vid hissen. Eftersom asfaltering är berodende av vädret kommer arbetet eventuellt att skjutas upp om det regnar under onsdagen.

---------------------------------------------------------

24 oktober:

Vändplan avstängd under tisdagen

Under vecka 43 (24-30 oktober) kommer Edsviksvägen närmast skolan samt ytor för hämtning och avlämning till skolan, att asfalteras. Inför detta asfalteringsarbete är det nödvändigt att stänga av vändplan intill skolan under tisdagen den 25 oktober. Den 26 och 27 oktober är även Edsviksvägen avstängd på grund av asfalteringsarbetet. Fredagen den 28 oktober kommer framkomligheten dock att vara större.

Under tiderna kl 07.00-09.00 samt 15.00-17.00 kommer det att finnas en trafikvakt på plats som leder trafiken.

Trots detta ber vi er att följa våra tidigare rekommendationer:

  • I den mån det är möjligt - använd cykel eller gå fots vid lämning och hämtning.
  • Barn som går själva till skolan rekommenderas att gå via Mullevägen eller på de bilfria vägarna genom naturområdet.

 ---------------------------------------------------

20 oktober 2016:

Dags för asfaltering - trafiksituationen fortsatt pressad

Arbetet med att sätta upp ersättningslokaler för skolan vid Edsviksvägen är nu i slutfasen. Tidsplanen är försenad men vi beräknar med att vara klara med samtliga åtgärder senast den 18 november 2016. Samtidigt pågår ett projekt vid båtklubben som vi inte råder över. Det medför en stor trafikbelastning och en pressad trafiksituation på Edsviksvägen.

Edsviksvägen stängd 26 och 27 oktober

Under vecka 43 (24-30 oktober) kommer Edsviksvägen närmast skolan samt ytor för hämtning och avlämning till skolan, att asfalteras. Det innebär att hela skolområdet och infarten till båtklubben och naturreservatet kommer att stängas av, från och med övergångsstället vid skolan och söderut. Vändplan kommer att saknas vid skolan. Endast matleveranser till skolan får använda vägen. För alla andra är det förbjudet att passera. Var snäll att respektera de avstängningar som görs.

I den mån det är möjligt - använd cykel eller gå fots vid lämning och hämtning. Vi rekommenderar barn som går själva till skolan att gå via Mullevägen eller på de bilfria vägarna genom naturområdet.

Föräldrar som kör sina barn i bil kan antingen korttidsparkera för att sedan följa barnen till skolan eller släppa av barnen på lämplig plats eller någon av övriga gång- och cykelvägar in i naturområdet.

Om korttidsparkering:
Föräldrar som kör sina barn i bil kan antingen korttidsparkera på någon av gatorna som ansluter till Edsviksvägen för att sedan följa barnen. Korttidsparkering sker enligt datumparkeringsreglerna som gäller generellt i Sollentuna. De innebär att det är förbjudet att parkera mellan kl 02.00–15.00 på ojämn husnummersida ojämnt datum, samt på jämn husnummersida jämnt datum. Läs mer om parkeringsregler i Sollentuna. 

Trafikläget i området är mycket pressat och vi ber er alla ha överseende och tålamod i ytterligare en tid. När projektet är färdig och trafikytorna färdigställda, ökar säkerheten för alla som lämnar och hämtar.

Vid frågor mejla
Oscar Cabrera
Byggprojektledare
Oscar.cabrera@sollentuna.se

----------------------------------------------------

19 oktober 2016:

Evakuering till fotbollsplan: Transporter på Minkvägen

Kommunen har valt att bygga en tillfällig infartsväg till skolpaviljongen via Minkvägen. Detta för att minska biltrafiken på det stora nord-sydliga gång- och cykelstråket till och från skolan.

Sträckan är i huvudsak till för logistiktransporter till evakueringsskolan, t ex försörjning av mat och sophämtning till skolan och till en viss del byggtrafik beroende på vart i byggprocessen vi befinner oss. Det innebär att Minkvägen kan komma att användas för transport av rivmassor om det är en, ur säkerhetssynpunkt, tillfredsställande lösning.

Arbetsområdet kring den befintliga skolan är väldigt begränsat och ytterligare faktorer i området kring evakueringsskolan (t ex vändplan med dess aktiviteter, ekträdet som ska bevaras mm) samt drift av idrottshallen, begränsar möjligheterna ytterligare. Vi måste även ta hänsyn till tillgänglighet till naturreservat och scoutgården. På denna begränsade yta ska den nya skolan byggas och här ska även manskapsbodar, redskapsbodar, kran, fraktioner för avfallssortering, leveranser, material och mycket annat rymmas.

Skogstorpsvägen

När det gäller Skogstorpsvägen gör vi bedömningen att vägen inte är lämplig för transporter till och från byggplatsen. Vägen har vissa smala partier, här finns en återvinningsstation och dessutom infarter till flera bostadsrättsparkeringar vilket gör det trångt; i synnerhet för släptransporter att vända. Vi utreder om det är möjligt att använda gång- och cykelväg mellan skolgården och bostadsrättsföreningens garage (övre delen av den rödmarkerade sträcken) som transportväg/del av arbetsområdet under rivning/produktion.

Enligt en tidig planering kommer vi dock att behöva använda Skogstorpsvägen när modulerna ska demonteras och tas bort från platsen och när den befintlig idrottshall ska rivas.

Beräknad inflyttning

Flytten till de tillfälliga lokalerna på fotbollsplanen kommer att ske under jullovet och eleverna flyttar in i och med terminsstarten den 10 januari 2017.

Utemiljön

Utemiljön på fotbollsplanen beräknas vara färdig vecka 46 (14-20 oktober).

Bom

För att undvika att transportvägen används av obehöriga, ska en bom monteras vid vändplanen. Denna ska kunna öppnas av behörig personal samt boende på nedre Minkvägen. Vilken typ av bom det blir är ännu inte beslutat.

Säkerhet för boende i närhet av vägen

Vi planerar ett övergångsställe mellan Minkvägen och genvägen till Natura. Trots att det normalt inte förekommer övergångsställen på en gång- och cykelvägen, har vi valt att göra så för att öka säkerheten.

Barn kommer att behöva korsa vägen/vändplanen för att komma till idrottssalen. Det rör sig om de äldre barnen och trafiken här kommer att vara begränsad; främst sophämtning, leveranser (bl.a. mat) till skolan.

För att minimera risken att barn kryper eller går ut från tomten där lastbilar passerar, kommer byggstaket/plank att monteras längs häckarna till de två fastigheter som ligger närmast transportvägen.

Ledsagare via Skogstorpsvägen

Leveranser kommer att ske via Skogstorpsvägen och fotbollsplanen.
Under tiden som arbeten pågår vid evakueringsskolan/parken och breddning/förstärkning av gång- och cykelvägen ej är färdigställd, kommer vi att ha ledsagare vid leveranser. Ledsagare innebär att en person finns fysiskt närvarande för att övervaka säkerheten på plats.

Återställande av promenadvägen

När skolan är färdigbyggd och modulerna borttagna ska gång- och cykelvägen återgå till sin tidigare användning, dvs att endast motorfordonstrafik som ska till Minkvägen 27-51 är tillåtna att köra in via vändplanen. Vägbommen vid vändplanen kommer dock inte att vara kvar, men om behov finns kan bommen finnas kvar om närboende önskar det-

-----------------------------------------------------

21 september 2016:

Besvärlig trafiksituation kräver sänkt hastighet

Trafiksituationen kring Tegelhagens skola och förskola är för närvarande mycket besvärlig. Den tunga trafiken till byggplatsen beräknas pågå fram till vecka 44, dvs första veckan i november. För dig som kör ditt barn till skolan är det naturligtvis extra viktigt att hålla hastigheten och följa trafikreglerna.

Under tidsperioden fram till dess rekommenderas barn som går själva till skolan att gå via Mullevägen eller på de bilfria vägarna genom naturområdet.

Även Båtklubben bygger om

Förutom arbetet med våra lokaler på Edsviksvägen pågår även en utbyggnad av båtklubben intill. Detta innebär att lastbilar med schaktmassor trafikerar Edsviksvägen och gör det trafiken än värre. För att dämpa hastigheterna har trafiköar ställts ut. Tyvärr kan dessa inte stå utställda i sicksack som planerat, eftersom det innebär att båttransporter till och från båtklubbarna inte kan genomföras. Trafiköarna står i stället på vägens ena sida.

Från vecka 45, räknar vi med att byggtrafiken är borta och trafiksäkerhetsåtgärderna på Edsviksvägen är på plats. Men för att göra skolvägen för de barn som går till skolan så säker som möjligt, rekommenderar vi att ni som kör era barn inte kör hela vägen fram till skolan via Edsviksvägen.

----------------------------------------

16 augusti 2016: 

Tegelhagens evakuering vid Edsviksvägen/Båtvarvet

Lokalerna och delar av förskolegården har nu tagits i bruk av förskolan. Måndagen den 22 augusti kommer även fritids och F-2 att starta sin verksamhet på plats.

Inflyttning och möblering pågår, men en del invändiga arbeten kvarstår bl.a. pågår montering av mottagningsköket och hyllor denna vecka.

Avseende utomhusmiljön ligger projektet ca 3 veckor efter tidsplan. Förskolegården beräknas vara helt klar vecka 35 och skolgården vecka 37. Rörelserummet kommer att kunna tas i bruk i mitten/slutet av september.

Markentreprenören kommer innan skolstart att frigöra så stora ytor som möjligt för barnen att vistas på. Vissa temporära lösningar kommer att genomföras, dock så kommer ytorna trots det att vara begränsade till en början. Allt eftersom gården färdigställs så kommer de färdiga delarna att öppnas upp.

En säker utomhusmiljö för barnen under byggtiden är i fokus; bland annat får inga maskiner eller större arbeten pågå inne på gården då barnen vistas där. Alla entreprenörer är noggranna med att hålla byggstängsel stängda och stängslen kommer att kompletteras med tyg då det är ett önskemål från verksamheten.

Fotbollsplanen

Fotbollsplanen och intilliggande park är avstängd för allmänheten. Grundarbeten för moduler pågår. Montage av modulerna påbörjas vecka 37.

Nya Tegelhagens skola

Bygglov för nya skolan är inlämnat december 2015 och beräknas färdigbehandlat september 2016. Rivningslov är beviljat och rivning av den befintliga skolan planeras till vintern 2016/2017. Befintlig idrottssal kommer att sparas och användas under hela byggtiden. När den nya skolan är färdigbyggd rivs idrottssalen. Byggstart för den nya skolan kan ske tidigast våren 2017, förutsatt att bygglovet eller upphandlingen inte överklagas.

 

Läs mer om planerna på den nya Tegelhagens skola

Publicerad: 5 juni 2019