Till navigation Till innehåll (s)

Den lilla skolan med de stora möjligheterna

Turebergsskolan är en kommunal grundskola med 300 elever i förskoleklass till skolår 9. Skolan ligger mitt i Sollentuna. 

Skolan har både förskola, grundskola och fritidsverksamhet. Ungefär en tiondel av våra elever har rörelsenedsättningar och lokalerna är anpassade så att alla elever kan vara överallt. Det är en skola där alla känner alla och det är en varm stämning mellan elever och personal.

Pedagogerna är utbildade inom sitt område och arbetar för att stödja elevernas kunskapsutveckling och möjlighet att nå goda resultat. Vi arbetar aktivt med elevernas  trygghet och välmående utifrån ett elevhälsoperspektiv.

Arbetslagen består av flera  årskurser ( F-3, 4-5 och 6-9) och undervisningen bedrivs i små undervisningsgrupper. Vi har en väl utbyggd IT-satsning, med bland annat en dator per elev i högre årskurserna och iPads till de yngre eleverna. Turebergsskolans personal deltar i systematisk och kollektiv utveckling av undervisning.

 
Turebergsskolans vision är att:
  • alla elever ska nå så långt som möjligt efter sin egen förmåga i sin kunskapsutveckling.
  • alla elever ska känna sig trygga och trivas.
  • all personal har samsyn och arbetar tillsammans kring varje elevs individuella behov.
På vår skola är vi olika gamla, vi kommer från spännande platser i hela världen, vi har olika förmågor, intressen, styrkor och svagheter allihop, både vuxna och elever. På vår skola gillar  vi olika för att det är både roligt och viktigt att möta varandra som de unika människor vi är.
 
Vi tänker att var och en som finns på vår skola ska kunna få det hen behöver och därför arbetar vi med universell design för lärande, UDL.  Det betyder att vi försöker tänka på att det vi gör i skolan ska vara utvecklande och tillgängligt  för alla som verkar här. Så att man kan lära sig massor varje dag.
Att behandlas olika för att uppnå reell likabehandling innebär i korthet att var och en av oss behöver olika saker, stöd, bemötande och sammanhang för att nå maximala resultat. Därför ska vi behandlas olika precis som det står i  läroplanen.
Turebergsskolans verksamhet drivs av en vilja att hela tiden förbättra och utveckla skolan. Det är vårt gemensamma uppdrag. Här bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som bland annat utgår från brukarundersökningar, inkomna  synpunkter och en pågående dialog med elever och vårdnadshavare. Tillsammans med personalens egna förslag på förbättringar blir de olika delarna ett underlag för våra mål och åtaganden. Varje läsår upprättar vi nya mål och riktlinjer som vi sedan utvärderar vid läsårets slut.