Till navigation Till innehåll (s)

Elevstöd

På Helenelundsskolan arbetar vi för att alla elever ska få möjlighet att utvecklas och må gott. Ibland behöver vissa elever mer specialiserat stöd och anpassningar för att kunna utvecklas kunskapsmässigt. Då finns det möjlighet att få hjälp och stöd av skolans speciallärare och specialpedagoger.

Behovet av stöd kan vara väldigt olika hos olika elever och därmed varierar också det stöd som behövs sättas in - alltifrån stöd i ett visst ämne, allmänt stöd med struktur och inlärning till psykiskt stöd för att må bättre. Ibland behöver man få stöd en kort period andra gånger under en längre tid.

Det är elevhälsoteamet på Helenelundsskolan som samordnar elevstödet. I elevhälsoteamet ingår rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kuratorer, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog och speciallärare som har ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg och därmed utvecklande miljö för våra barn och ungdomar.

Våra speciallärare har lite olika inriktning, t.ex. språk-, läs- och skrivutveckling eller matematikutveckling, men det är viktigt för oss att samordna vårt stöd till en bra helhet för eleven. Speciallärarna tillhör var sitt arbetslag och är länken mellan elevhälsan, arbetslagen och eleven/vårdnadshavarna.

Om du är orolig för ditt barns mående eller studier - kontakta ditt barns mentor.

 • Kartläggning av behov
  Det är viktigt för oss att tidigt upptäcka och kartlägga vilka elever som har behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd. Det gör vi genom klasskonferenser, arbetslagsmöten, screeningar och ämneslärares kontinuerliga bedömning. Därför är tät kontakt mellan ämneslärare och speciallärare mycket betydelsefullt. Speciallärarna, tillsammans med ämneslärarna, genomför under höstterminen screeningtester med samtliga elever i matematik, svenska och engelska.
 • Extra anpassningar
  Elever som inte behöver särskilt stöd får hjälp inom ramen för den ordinarie undervisningen. Sådant stöd sker oftast som extra anpassningar, som t.ex. kan vara extra hjälp att komma igång med uppgifter, stöd genom checklistor och skrivmallar, placering i klassrummet, hjälpmedel för att minska intrycken från omgivningen, osv. Ofta ingår dessa anpassningar i vår ordinarie planering för lektionerna eftersom det finns många elever i varje klass som behöver sådana anpassningar. Anpassningarna följs upp, utvärderas och omprövas vid behov.
 • Särskilt stöd
  Elever som riskerar att inte nå målen kartläggs av specialläraren i samarbete med mentor och ämneslärare. Den pedagogiska kartläggningen täcker både kunskapsutvecklingen samt den sociala delen för att identifiera orsaken till svårigheterna och därefter planera åtgärderna.
  Vid behov får eleven särskilt stöd/individanpassad specialundervisning hos speciallärare, oftast i mindre grupp. Efter beslut av rektor, skrivs ett åtgärdsprogram som följs upp, utvärderas och omprövas vid behov.

Exempel på speciallärarnas arbetsuppgifter: 

 • Stötta eleven att ta kontroll över sin studiesituation. 
 • Möta eleverna på den nivå de befinner sig och ge dem undervisning utifrån denna. 
 • Ge eleverna strategier och verktyg för att lyckas i skolarbetet.
 • Uppmuntra och stödja eleverna i deras dagliga arbete.
 • Få eleverna att tro på sig själva och sin möjlighet att utvecklas.
 • Handleda övriga lärare – framför allt i klassrummet.
 • Göra observationer i klasserna.
 • Fungera som ett stöd för arbetslagen i framtagandet av alternativa arbetssätt och lämpliga åtgärder.
 • Genomföra tester och screeningar.
 • Ta del av forskning inom kompetensområdet.
 • Vara ett stöd vid föräldrasamtal.
 • Ge riktade insatser utifrån den egna kompetensen.
 • Göra täta utvärderingar av den specialpedagogiska verksamheten.