Till navigation Till innehåll (s)

Utredning av vårdskada (Lex Maria)

Den 1 september 2017 träder två nya föreskrifter i kraft:

  • Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete från Socialstyrelsen
  • Föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Anmälan och utredning enligt lex Maria görs av MAS på delegation från vård- och omsorgsnämnden då allvarlig vårdskada/ risk för allvarlig vårdskada har inträffat. Utredningen sker i samverkan med verksamhetschef.

Med vårdskada avses enligt 1 kap. 5 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt
dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits
vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Med allvarlig vårdskada avses enligt samma bestämmelse vårdskada
som
1. är bestående och inte ringa, eller
2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Nedan finns en mall för utredning av allvarlig vårdskada/risk för allvarlig vårdskada.