Till navigation Till innehåll (s)

Medicinsk fotsjukvård i SÄBO 

Riktlinjen är senast uppdaterad: 2019-09-03

Mål och inriktning

Övergripande mål för medicinsk fotsjukvård är att skapa en god fothälsa genom att i samverkan med övrig vård och omsorg förebygga och behandla fotskador. Specifika mål är att reducera amputationsfrekvens, funktionsnedsättning samt fysiskt, psykiskt och socialt lidande. Medicinsk fotsjukvård ska ske i samverkan med annan vård, omsorg, stöd, behandling och rehabilitering som patienten har behov av.

Medicinsk fotsjukvård skall utmärkas av hög kvalitet, säkerhet, lättillgänglighet, kontinuitet, professionellt bemötande och god service. 

Målgrupper

Medicinsk fotsjukvård ska erbjudas följande patientgrupper i särskilt boende för äldre (ej korttidsbeslut/växelvård): 

 • Patienter med diabetes typ 1 och 2 i riskgrupp med befintlig eller begynnande komplikation.

Symptombeskrivning för riskgrupp: Perifer neuropati och/eller angiopati, deformiteter, förhårdnader, torr hud, rodnader, palpabel fotpuls eller ankeltryck <80mm Hg, fotdeformiteter, amputation, nedsatt perifer cirkulation.

 • Patienter med svåra cirkulationsrubbningar som förorsakat eller riskerar förorsaka sårbildningar.
 • Patienter med grava fotproblem inklusive missbildningar och felställningar förorsakat av reumatiska, ortopediska och neurologiska sjukdomar.
 • Andra fotsjukvårdsfall av uttalad medicinsk natur, till exempel svårare nageltrång, eller psoriasis med fotkomplikation.
 • Patienter med diabetes som årligen ska ha en fotstatus genomförd

Uppdraget

Fotterapeut ska:

 • självständigt bedöma och behandla patienter i målgrupperna utifrån anvisningar på remiss och patientens behov
 • bedöma fotstatus
 • konsultera remittenten vid försämrad fotstatus och vid sår på foten
 • bedöma behov av avlastande material samt fortlöpande utvärdera effekterna
 • om förskrivna och utprovade ortopedtekniska hjälpmedel inte är anpassade utifrån patientens behov tillse att ansvarig ortopedteknisk verkstad följer upp detta
 • ge information/rådgivning till patient/vårdpersonal
 • fortlöpande dokumentera utförda åtgärder. Dokumentationen ska följa patienten och vara tillgänglig för behörig vårdpersonal. 

Remiss och remittent

 • Remiss krävs för nybesök.
 • Remittent är sjuksköterska i samråd med läkare, i första hand den läkare som ansvarar för det särskilda boendet.
 • Oklar remiss ska sändas tillbaka till remittent för förtydligande.
 • Remiss till fotterapeut har en varaktighet på högst ett år.
 • Efter avslutad behandling ska fotterapeut utfärda remissvar. Svaret ska innehålla resultat av den utförda behandlingen samt planering av framtida behandling. 

Vårdprogram

Fotterapeut ska följa för uppdraget tillämpliga nationella riktlinjer, SBU-rekommendationer, regionala samt lokala vård- och behandlingsprogram för Stockholms läns landsting. 

Hygien

Fotterapeut ska ha rutiner för och följa Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10), samt Stockholms läns landstings ”Vårdprogram för meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA)”. 

Tillgänglighet

 • Fotterapeut ska anpassa öppethållande och mottagningstider efter krav på god tillgänglighet.
 • Fotterapeut ska vid behov kunna ta emot brukare akut (max 3 dagar).
 • Fotterapeut ska kunna nås per telefon under vardagar. Telefonsvarare ska finnas. Den som lämnar meddelande till fotterapeuten på telefonsvarare ska bli uppringd så snart som möjligt. 

Samverkan

Fotterapeut ska samverka med relevanta aktörer för att tillgodose brukarnas vård- och omsorgsbehov. Med relevanta aktörer avses bland annat, remitterande sjuksköterska, läkare, verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Uppföljning

Uppföljning syftar till att granska om fotterapeuten uppfyller överenskomna krav samt att skapa en grund för utveckling av det gemensamma uppdraget.

Fotterapeuten ska medverka vid uppföljning initierad av Vård- och omsorgskontoret.

Egenkontroll ska finnas och bör inkludera rutiner för att säkerställa en god och säker vård. I uppföljningen kan verksamhetsrapportering ingå. 

Vårddokumentation

Fotsjukvårdsbehandlingen ska dokumenteras så att kontinuitet och säkerhet i vården uppnås.

Vid utförd årlig fotstatus ska avsedd blankett för fotstatus lämnas till sjuksköterska för att vid läkemedelsgenomgång eller nästkommande rond meddelas läkare.

Dokumentationen ska följa patienten och vara tillgänglig för behörig vårdpersonal.

Dokumentationen ska förvaras i fotvårdspärm på respektive SÄBO.

Ska arkiveras i boendets omvårdnadsjournal. 

Rutin för remittering av medicinsk fotvård/fotsjukvård på särskilda boenden för äldre

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterskas remiss ska användas, bilaga 5:1.
 • Remiss ska skrivas av omvårdnadsansvarig sjuksköterska i samråd med läkare, i första hand den läkare som ansvarar för det särskilda boendet.
 • Remiss skickas till nedan angiven fotterapeut.
 • Remiss och remissvar räknas som journalhandling och ska hanteras som sådan.
 • Remissen är giltig i maximalt 1 år.
 • Remiss för årlig fotstatus hos diabetiker skickas med fördel i god tid före årets läkemedelsgenomgång. Ansvarig läkare delges fotstatusen vid läkemedelsgenomgången. 

Utförare av medicinsk fortsjukvård i Sollentuna

LT Fot & Hälsagruppen AB

Sollentunavägen 55
191 40  SOLLENTUNA
Telefon: 631 95 20
Mobil: 0708-31 95 31

Fotterapeuten skickar räkningen för medicinsk fotvård (per behandling, enligt avtal) till respektive boendeenhet. Brukarens initialer samt remittent ska framgå på räkningen. Boendeenheten betalar fotterapeuten för den medicinska fotvården.

Respektive boendeenhet skickar kvartalsvis faktura på utförd och betald medicinsk fotvård till vård- och omsorgskontoret. Med fakturan ska kopia av de betalda räkningarna till fotterapeuten samt kopia av remissen/remisserna bifogas.

Boendeenheten skickar fakturan till:

Sollentuna kommun
Skanning VOK1120-21
19186 SOLLENTUNA