Till navigation Till innehåll (s)

3. Akut bedömning samt kontakt  

Akut bedömning samt kontakt med sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Riktlinjen är senast uppdaterad: 2019-09-03

Ansvar

Vård- och omsorgspersonalens ansvar

Kontakt med sjuksköterska ska tas:

 • när behov finns av råd, stöd eller handledning i vårdarbetet
 • vid förändring i patientens allmäntillstånd
 • vid problem i läkemedelshanteringen
 • när behovsmedicinering är aktuell
 • när en patient har ramlat (fallincident)
 • när en patient fått trycksår eller annan sårskada
 • när en patient åker till eller kommer hem från sjukhus
 • när en patient har besökt vårdinrättning, ex. psykiatrin, vårdcentralen eller dietist
 • när en patient har förändringar i läkemedelshanteringen
 • när en patient har SIP inplanerad 
 • vid riskbedömning av skyddsåtgärder
 • när en patient har avlidit.

Vid AKUTA SJUKDOMSTILLSTÅND när man inte hinner invänta sjuksköterska:
Ring ambulans 112!
Tag sedan kontakt med tjänstgörande sjuksköterska för vidare åtgärder.

Kontakt med arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast ska tas:

 • vid behov av instruktion/information om hur olika hjälpmedel hanteras
 • när ett hjälpmedel gått sönder
 • när behov finns av råd, stöd eller handledning om förflyttnings- och lyftteknik
 • vid behov av information om aktuellt rehabiliterings/tränings-program för patienten
 • vid riskbedömning av skyddsåtgärder, i de fall det är relevant
 • vid behov av hjälpmedel.

Sjuksköterska ansvarar för:

 • att ta kontakt med läkare när patientens tillstånd så kräver och därefter följa upp läkares ordinationer
 • att förse patienten med identitetsband vid akuta sjukhusbesök (se riktlinje 4 "Säkerställande av identitet")
 • att utfärda "Vårdmeddelande från kommunal hälso- och sjukvård" (bilaga 3:1) samt Transportmeddelande mellan vårdenheter, se länk nedan
 • att närstående kontaktas
 • att informationsöverföring mellan olika vårdgivare samt inom den egna verksamheten sker på ett fullgott sätt så att en god vårdkvalitet upprätthålls för patienten
 • att förmedla kontakt mellan patienten och olika specialfunktioner inom hälso- och sjukvård, t ex fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, logoped.
 • Sjuksköterska ska vidare ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas

Sjuksköterska ska vidare ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas:

 • när patientens hälsotillstånd försämras
 • när en patient har ramlat (fallincident)
 • när en patient har avlidit (se riktlinje 9 "Rutiner vid dödsfall")
 • när vårdpersonal tar kontakt för råd, stöd och handledning
 • när behovsmedicinering är nödvändig
 • när en avvikelse inträffat (se riktlinje 1 "Avvikelsehantering").

Arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast ansvarar för:

 • att ta kontakt med läkare för bedömning/konsultation när patientens tillstånd så kräver
 • att informationsöverföring mellan olika vårdgivare samt inom den egna verksamheten sker på ett fullgott sätt så att en god kvalitet gällande rehabilitering upprätthålls för patienten
 • att förmedla kontakt mellan patient och olika specialfunktioner inom hälso- och sjukvård, t ex sjuksköterska

Verksamhetschefen ansvarar för:

 • att det finns skriftliga lokala rutiner för hur sjuksköterska och läkare kan nås dygnet runt
 • att "Information till vårdpersonal om när och hur sjuksköterska kontaktas dygnet runt" (bilaga 3:2) är aktuell, uppsatt på synlig plats och känd av alla medarbetare
 • att ovanstående skriftliga rutiner är kända och efterlevs av alla medarbetare.
 • Endast SÄBO (särskilt boende för äldre)att samverkansöverenskommelsen mellan läkarorganisationen och kommunens hälso- och sjukvård  efterlevs av samtliga sjuksköterskor i verksamheten samt den är underskriven av verksamhetens läkare och sjuksköterskor.

Akut bedömning (VISAM)

Inom SÄBO ska bedömningsinstrumentet VISAM användas vid alla akuta bedömningar av patientens hälsotillstånd, ex fall, försämrat AT etc. Inom LSS kan den användas som stöd men är inte ett krav. Verksamheten ska ha lokala rutiner för hur VISAM används och dokumenteras i patientens journal. Kopia på VISAM-bedömningen bör skickas med om patienten åker ambulans till sjukhuset. Blanketten för VISAM är ett arbetsmaterial och kasseras efter att uppgifterna förts in i patientens journal.

När patient åker till sjukhus

 • ” Vårdmeddelande från kommunal hälso- och sjukvård”, se blankett 3:1.
   - SÄBO - originalet ska ligga i röd mapp till sjukhuset och en kopia läggs i journalen på boendet. Transportmeddelande mellan vårdgivare lämnas till ambulansens personal
  - LSS och socialpsykiatri- originalet ska ligga i röd mapp till sjukhuset, en kopia ska ges till ambulanspersonalen och en kopia läggs i journalen på boendet
 • Ev. kopia på VISAM
 • Aktuell ordinationshandling.
 • Vid behov, omvårdnadsepikris och/eller aktuellt omvårdnadsstatus.
 • Pengar (max 500:-), ev. frikort.
 • Kläder, skor, hygienartiklar och andra personliga tillhörigheter (t.ex. glasögon, hörapparat och tandprotes).
 • Ev. hjälpmedel som behövs ex. käpp, rullator etc. försedda med märkning om tillhörighet.
 • Patienten förses med signerat ID-band om hen inte själv kan uppge sin identitet, se riktlinje 4 ”Säkerställande av identitet”.
 • Ev. kopia på identitetshandling.

Medföljande till sjukhuset/vårdinrättning

Omsorgspersonal ska följa med patienten till sjukhuset, om närstående inte kan. Undantag från denna regel avgörs av tjänstgörande sjuksköterska.

När personal följer med patient vid akuta besök på sjukhuset övergår ansvaret till sjukhusets personal när vårdmeddelandet (bilaga 3:1) överlämnats och muntlig rapport från medföljande personal givits till sjukhusets personal.

Vid vissa tillfällen kan det vara lämpligt att personal som följer med stannar kvar under besöket. Det är viktigt att den personal som följer med till sjukhuset känner patienten så att han/hon kan bidra med adekvat information.

Om personal som följt med patienten inte kan stanna tills besöket är avslutat ska han/hon meddela detta till tjänstgörande sjuksköterska på sjukhuset.

När patienten åker till sjukhus akut ansvarar tjänstgörande sjuksköterska för att ”vårdmeddelande från kommunal hälso- och sjukvård” (bilaga 3:1) skickas med brukaren till sjukhuset.

En kopia på vårdmeddelandet sparas i hälso- och sjukvårdsjournalen. Alla papper som skickas till sjukhuset skall läggas i en röd mapp.

Länkar

Transportmeddelande vid transport mellan vårdenheter

VISAM