Till navigation Till innehåll (s)

HLR inom kommunal hälso- och sjukvård för SÄBO 

Hela riktlinjen är uppdaterad 2019-12-03

Svensk läkarförening, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning har utarbetat Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Med stöd av dessa har riktlinjen utarbetats som stöd för berörd personal

Hjärtstopp ska alltid behandlas med hjärt- och lungräddning (HLR) om det inte finns ett dokumenterat ställningstagande till att HLR inte ska utföras.
Ställningstagandet dokumenteras i patientens journal med blanketten Livsuppehållande åtgärder vilken följer relevant föreskrift SOSFS 2011:7

Leg sjuksköterska och leg läkare är alltid skyldiga att påbörja HLR om inte ställningstagande till Ej HLR finns dokumenterat. Legitimerad personal ska alltid påbörja HLR om det inte är uppenbart oetiskt eller bedöms vara ogenomförbart och utsiktslöst. Omvårdnadspersonal ska ha tillgång till ställningstagande. Lokal rutin för denna informationsöverföring ska finnas.

Läkare ansvarar för:

  • I samverkan med sjuksköterska genomförs vårdplanering tillsammans med patienten där ställningstagande kring HLR diskuteras. Denna vårdplanering ska genomföras inom 2 veckor från inflyttning till boendet
  • Läkaren dokumenterar eventuellt ställningstagande till Ej HLR i den medicinska journalen

Leg sjuksköterska ansvarar för:

  • Den boende och eller dennes närstående erhåller informationsbroschyr ”Hjärt-lung räddning (HLR)” i direkt anslutning vid inflyttning till boendet
  • I samverkan med läkare genomförs vårdplanering tillsammans med patienten där ställningstagande kring HLR diskuteras. Denna vårdplanering ska genomföras inom 2 veckor från inflyttning till boendet
  • Sjuksköterskan dokumenterar eventuellt ställningstagande till Ej HLR i omvårdnadsjournalen
  • Sjuksköterskan ansvarar för att samtlig omsorgspersonal har tillgång till ställningstagandet enligt lokal rutin

Omsorgspersonal ansvarar för:

  • Omsorgspersonal räknas inte som hälso- och sjukvårdspersonal inom den kommunala hälso- och sjukvården. Omsorgspersonal kan påbörja HLR efter tydliga anvisningar från legitimerad sjuksköterska/läkare eller 112.

När ställningstagande inte finns dokumenterat

All personal ska tillkalla hälso- och sjukvårdspersonal eller ambulans samt påbörja HLR om de har reell kompetens och försäkrat sig om att det inte finns dokumenterat Ej HLR. De är dock inte skyldiga att påbörja HLR.