Till navigation Till innehåll (s)

Hälso- och sjukvårdsrapport

MAS skriver senast den 1 mars varje år en hälso- och sjukvårdsrapport/patientsäkerhetsberättelse enligt patientsäkerhetslagen (2010:659).

Av patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå:

  • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
  • vilka resultat som har uppnåtts 

Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är bland annat att förstärka vårdgivarens kontroll över patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta Socialstyrelsens tillsyn och att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, till exempel allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.

Samtliga verksamheter skriver årligen en patientsäkerhetsberättelse som innehåller enhetens statistik, vidtagna åtgärder utifrån analys av avvikelser under perioden, samt planering av det fortsatta patientsäkerhetsarbetet i verksamheten. Sammanställningen av dessa ingår i hälso- och sjukvårdsrapporten som MAS årligen rapporterar till vård- och omsorgsnämnden.

Hälso- och sjukvårdsrapport för Sollentuna kommun 2021.docx

Verksamheternas mål för patientsäkerhet 2022.docx

Verksamheternas målupfyllelse för patientsäkerhet 2021.docx