Till navigation Till innehåll (s)

Hälso- och sjukvårdsrapport

MAS skriver senast den 1 mars varje år en hälso- och sjukvårdsrapport/patientsäkerhetsberättelse enligt patientsäkerhetslagen (2010:659).

Av patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå:

  • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
  • vilka resultat som har uppnåtts 

Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är bland annat att förstärka vårdgivarens kontroll över patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta Socialstyrelsens tillsyn och att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, till exempel allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer. (SKL Cirkulär 10:79)

Samtliga verksamheter skriver årligen en patientsäkerhetsberättelse som innehåller enhetens statistik, vidtagna åtgärder utifrån analys av avvikelser under perioden, samt planering av det fortsatta patientsäkerhetsarbetet i verksamheten. Dessa skickas årligen till MAS senast 1 februari. Sammanställningen av dessa ingår i hälso- och sjukvårdsrapporten som MAS årligen rapporterar till vård- och omsorgsnämnden.Hälso- och sjukvårdsrapport 2020