Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Brukarundersökning funktionshinder 

Här finns information och resultat för SKLs nationella undersökning Brukarundersökning inom funktionshinder.

Syftet med undersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet. 

Verksamhetsområden

I Sollentuna ingår följande verksamhetsområden i undersökningen:

  • Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad
  • Vuxna med boende enligt LSS, servicebostad
  • Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS

Kvalitetsområden

Frågorna i enkäterna fångar tre kvalitetsområden: självbestämmande, trygghet och bemötande. Enkäterna innehåller en bakgrundsfråga om kön, två frågor inom respektive kvalitetsområde samt en mer övergripande och sammanfattande fråga om trivsel.

Resultat och analys

Den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet genomfördes under september-oktober i år. Ett resultat har redovisats för kommunen.

Förutsättningen för att få ett eget resultat för sin verksamhet är att det fanns minst 4 respondenter på verksamheten som besvarade frågorna. Alla verksamheter där det fanns minst 4 svarande har fått egna rapporter skickade till sig via mail. Utförarna ska återkoppla resultatet till deltagarna på något sätt och även anhöriga ska bli informerade.

Det har framkommit att man på verksamheterna reagerat med överraskning när personer som skulle genomföra undersökningen kom till verksamheten. Konsekvensen blev att brukarna inte var förberedda på vad som skulle ske. Detta ser vi kan vara en bakomliggande orsak till att bortfallet är större i år än tidigare då kommunen genomfört likande undersökningar.

För de verksamheter som hade 3 eller färre respondenter har redovisningen slagits samman med samtliga verksamheter i kommunen och redovisas på aggregerad nivå. Det gemensamma resultatet finns nedan.

Jämförelser med övriga kommuner i landet kommer att presenteras under februari/mars 2018.

Handlingsplan och workshop

Vi vill ha en skriftlig redogörelse för hur ni kommer att arbeta med frågorna under 2018 för att utveckla de tre områdena: självbestämmande, bemötande och trygghet. Vi efterfrågar också ett resonemang kring varför deltagandet var lågt och hur ni eventuellt kan öka deltagande vid nästa undersökning. Senast den 12 februari 2018, vill vi ha redogörelsen. Skicka den till von@sollentuna.se Använd gärna exempelmallen på handlingsplan som finns nedan. 

Under våren 2018 kommer utförare av daglig verksamhet att bli inbjudna till en workshop då vi tillsammans kommer att arbeta med de tre områden självbestämmande, bemötande och trygghet, för att utveckla dessa.

Länkar

Läs mer om undersökningen på SKLs hemsida