Till navigation Till innehåll (s)

Språkutvecklande arbetssätt

Tänk språk, benämn allt ni gör!

Benämna och använda ett rikt, nyanserat och varierande språk

Ett rikt och välutvecklat språk är ett redskap och en förutsättning för det livslånga lärandet. Språk och kunskap hänger nära samman. Språk är ett redskap för att söka mening och lära sig om världen. Språk utvecklas just genom att det används, därför behöver barn både språkliga och kognitiva utmaningar.

I det vardagliga samtalet är det viktigt att barn möter språkliga utmaningar som ligger snäppet över sitt eget språk. Det sker genom att möta vuxnas mer avancerade språk både som stimulans för kunskapsutvecklingen och för språkutvecklingen. Ett språkligt samspel som ska vara jämlikt men asymmetriskt, det vill säga vuxna får inte vara rädda för att använda för barnet okända begrepp och ett mer avancerade språk.

Konkretisera

Genom att förtydliga med bilder, föremål och upplevelser ges barnet möjlighet att få förförståelse och sammanhang. Det konkreta hjälper även barnet att få möjlighet att utöka sitt ordförråd och sin begreppsuppfattning.

Scaffolding

Det betyder egentligen byggnadsställning, det innebär att omgivningen stöttar barnets språkanvändning på olika sätt, men utan att förenkla språket och innehållet i det som kommuniceras.

Stöttningen kan vara att inge barnet självförtroende genom att:

 • vänta in barnet
 • hjälpa till att hålla tråden
 • omformulera och sammanfatta
 • ställa frågor som får barnet tänka vidare
 • berömma och uppmuntra

Muntlig kommunikation

Gruppens och individens förmåga till samtal, diskussion, argumentation, reflektion och lyssnande. När barn får talutrymme och ges möjlighet till kommunikation och samspel som kan öka ordförrådet och uttrycksförmågan.

Skriftspråket

Skriften är ett redskap för att utveckla språket. Här har barnet möjlighet att möte att mer avancerat språk. Ett språk som är mera precist och ibland med en annan grammatisk uppbyggnad. Genom att lyssna när någon läser, barns skrivande får barnet egna upplevelser av det skriftspråket. Det är även en ingång till barns läs- och skrivutveckling. Att exempelvis använda sig av böcker ger ett större inflöde och mer variation i både språk och innehåll.

Att arbeta ur ett barncentrerat förhållningssätt innebär att:

 • använda överdriven prosodi (språkmelodi)
 • språket bryts ner i smådelar för uppmärksamma ordets uppbyggnad. Tex ordet brandbil delas upp i brand och bil för för att jämföra med polisbil, sopbil... men även att vända på ordet: brandbil - bilbrand
 • använda korta meningar
 • tala i långsam takt
 • upprepa
 • anpassa sitt uttal, en utpräglad dialekt eller brytning kan vara svårt för barn att förstå
 • använda korrekt grammatik
 • samtala om boken och innehållet med barnen under sagoläsning. Ställ frågor så att barnen får möjlighet att associera, fantisera och reflektera

Att arbeta ur ett situationscentrerat förhållningssätt innebär att:

 • språket lärs ut som en helhet
 • tolka vad barnet säger
 • upprepa och omformulera vad barnet säger till en grammatiskt korrekt form utan att rätta barnet
 • upprepa och omformulera när barnet inte förstår
 • informera genom andra kommunikationskanaler, tex bilder, musik, mimik och översättning.
 • använda överdriven prosodi (språkmelodi)
 • språket bryts ner i smådelar för uppmärksamma ordets uppbyggnad. Tex ordet brandbil delas upp i brand och bil för för att jämföra med polisbil, sopbil... men även att vända på ordet: brandbil - bilbrand
 • använda korta meningar
 • tala i långsam takt
 • upprepa
 • anpassa sitt uttal, en utpräglad dialekt eller brytning kan vara svårt för barn att förstå
 • använda korrekt grammatik
 • samtala om boken och innehållet med barnen under sagoläsning. Ställ frågor så att barnen får samtal, berätta och förklara