Till navigation Till innehåll (s)

Interkulturellt förhållningssätt

Jag talar alltså finns jag

Mångkulturalitet och interkulturalitet

Människor förmedlar sin egen kultur till nästa generation genom fostran. Barn får tidigt lära sig sociala, kulturella och interpersonella koder som råder mellan människor i den miljö de råkar födas i. Den kultur som skapas i den egna familjen, särskilda vanor och tankesätt kan skilja från andra. I mötet mellan människor med olika bakgrund är förskolan en viktig plats.

Inom forskning kring den interkulturella undervisningen förekommer ofta begreppen mångkulturell och interkulturell. Mångkultur avses personer med olika kulturella bakgrunder. Interkulturallitet innebär att personer som befinner sig i ett mångkulturellt sammanhang agerar tillsammans. En interaktion mellan människor från olika kulturer med en ömsesidig respekt för varandra.

En mångkulturellförskola utgår från alla barns upplevda erfarenheter och sätter fokus på varje individs hemkultur. Här ses olikheter som en tillgång och låter barns åsikter och erfarenheter berika varandra. Barns och vårdnadshavares språk, kultur, kunskaper och erfarenheter tas tillvara.

Interkulturellt förhållningssätt

För att stödja barn i en mångkulturell förskola måste pedagogerna utveckla ett interkulturellt förhållningsätt. Det vill säga ha en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar representerar, att se flerspråkighet som kompetens och rikedom. Det interkulturella förhållningsättet innebär att man även måste vara medveten om sin egen etnicitet och dess påverkan i mötet med andra. Vi behöver vara:

  • Nyfikna och visa vilja att lära känna barnens hemkultur och språk
  • Kommunicera och samverka med föräldrar och barn kring deras erfarenheter, åsikter och värderingar kring barnuppfostran och utbildning.
  • Ha en positiv attityd till det mångkulturella samhället
  • Ha en förmåga att kunna betrakta det svenska och den etniska identiteten ur ett globalt perspektiv.

En positiv syn på flerspråkighet innebär en förståelse för att flera språk kan utvecklas parallellt och att flerspråkighet har positiva effekter på barns språk och kunskapsutveckling. I dagens globaliserade samhälle är flerspråkighet en tillgång för individen och för samhället.

Mångfald som tillgång

Olikheter skrämmer inte barn, det gör dem nyfikna.

  • Att barn med olika bakgrund får mötas är en av svensk förskolas största tillgångar.
  • Förskolan är den plats där förståelsen för mångfaldssamhället kan utvecklas utan att någon ens höjer på ögonbrynen.

Kulturell mångfald.

  • Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald.
  • Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenheten om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.
  • Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet, Lpfö 98/10