Till navigation Till innehåll (s)

Taluppfattning

Ett, två, fura, sju, sexton, tjugetie

Begrepp

många, fler, flest,
lika många, hälften,
få, färre, färst,
ingen, alla, varannan,
första, andra, tredje,
lång, längre, längst,
hög, högre, högst,
kort, kortare, kortast,
låg, lägre, lägst,
lite, mindre, minst,
mycket, mera, mest,
full, tom,
tung, tyngre, tyngst,
lätt, lättare, lättast,
dag, vecka, månad, år, årstid,
ung, yngre, yngst,
gammal, äldre, äldst,
dåtid, nutid, framtid.

Talbegreppet är grundläggande i matematiken. 

Det handlar om att ha kunskap, färdighet och erfarenhet av tal, räkning och antal. 

Taluppfattning innebär bland annat att se system och mönster i talsystemet. För att barnen ska kunna utveckla bra räknestrategier är grunden att de har en god och utvecklad taluppfattning. Taluppfattning måste förankras i praktiska erfarenheter i vardagen. När barnet har fått en god förståelse för tal ökar deras förmåga att förstå hur talen hänger ihop med varandra och i de olika systemen, till exempel när de lärt sig räkna till 100 kan de lätt räkna till 1000.

I taluppfattning ingår

  • Antalsuppfattning: Att känna igen antal är en förutsättning för att förstå begreppet.
  • Talnamn: När man pekar och räknar får föremålen ett talnamn.
  • Räkneramsan: Att säga en räkneramsa eller talföljd innebär att kunna säga efter varandra som en ramsa. Att kunna räkneramsan är nödvändigt för att kunna räkna, men det är inte detsamma som att kunna räkna. 
  • Ordningstal anger placeringen i en rad. Ger svar på frågan: Vilken i ordningen? Först, sist.
  • Parbildning ett till ett principen. Den är grundläggande för att kunna jämföra antalet föremål i två mängder. Det innebär att ett föremål i den ena mängden får bilda par med ett och endast ett föremål i den andra mängden.
  • Tal som identitet kan användas som beteckning utan numerisk innebörd, till exempel hus nummer, postnummer, bilnummer, telefonnummer, nummer på ishockeyspelare.
  • Mätetal vi mäter genom att jämföra. Det kan vara tid, volym, vikt, area, massa, avstånd.
  • Kardinaltalet: Det är det sist uppräknade räkneordet och anger hela mängden.
  • Talbild "subitizing": Att kunna se antalet med en enda blick.
  • Abstraktionsprincipen är när man räknar flera olika slags föremål i en väl avgränsad mängd. Till exempel lego, sandleksaker, småkryp.

Trafikleken

En lek som uppfanns av en grupp 4-5 åringar efter en skyltpromenad.
Gör hastighetsskyltar märkta: 30, 50, 70, 90 och 110 samt trafikljus. Storlek: A4.
Samtala med barnen vad skyltarna betyder (i trafiken) och deras inbördes storleksordning. Bestäm därefter, tillsammans med barnen, hur fort man får röra sig till respektive skylt - förslag:
30=smyga; 50= gå; 70= gå fort; 90=jogga och 100=springa!

Låt ett barn stå i mitten av rummet och vara trafikledare - visa upp en skylt i taget - så att kompisarna får röra sig i enlighet med storleken på talet. Man kan bygga upp en trafiksituation där man t.ex. börjar åka ur garaget, vidare ut på stora vägen, upp på motorvägen - avfart till centrum, förbi en skola upp till förskolan. Naturligtvis finns det trafikljus under färden. Bra om pedagogen visar hur det går till några gånger innan barnen själva får hålla i leken!

Hoppa hopprep

Räkna antalet hopp!

Hoppa hage

Hoppa i sifferordning!

Parleken

Frågor till barnen: Har du några par på din kropp?Låt barnen klappa på de kroppsdelar som är par. Någon säger "armarna" och barnen ska klappa två gånger på armarna, någon säger "benen" , och barnen klappar två gånger på benen. Fortsätt på samma sätt tills alla kroppsdelar barnen nämnt har gåtts igenom.(Andersson, B-M & Kowalski, Så mattefrön, 2010, s.32)
När barn dukar är det också en slags parbildning, en tallrik vid varje stol, ett glas vid varje tallrik osv. Det kallas en till en principen och är en viktig grund för barnens antalsuppfattning.

Tal som identitet

Titta på närmiljön och uppmärksamma barnen på husnummer, bussnummer, gatunummer,bilnummer.