Till navigation Till innehåll (s)
Certifierad Olweus-skola

Vi arbetar strategiskt mot mobbning

Olweus är ett sätt att arbeta på för att motverka att elever far illa på vår skola. Vi arbetar med det tillsammans varje dag. När det händer saker så sätter vi oss tillsammans vuxna och elever för att reda ut och lösa problem.

Vi vet att det är viktigt för elever i alla åldrar att öva på att lösa problem och vi som är vuxna är duktiga på att hjälpa till med det.

Turebergsskolan är en skola med ett stort engagemang i alla frågor som rör de mänskliga rättigheterna. All pedagogisk personal tjänstgör under veckan i korridorer och ute på skolgården så att vuxen närvaron är hög även utanför klassrummen. Skolgården är indelad i zoner och eleverna vet var de kan spendera sin tid så att säkerheten fortsätter att vara god. 

Fritidshemspersonalen planerar och leder aktiviteter under hela dagen. Till sin hjälp har de Tures trivselledare som  är elever som tagit på sig ett extra uppdrag under raster.De är utbildade av fritidspersonalen och verkar nära vuxna rastvärdar. Det har blivit tydligt hur viktigt det är att eleverna får och förvaltar  ett hedersuppdrag som Tures trivselledare  och att det uppstår  många tillfällen att tala om vad en riktigt bra rast är och vilken betydelse den har. 

Trygghet, trivsel och studiero handlar också om att veta vad som kommer att hända under en s

koldag. Vi arbetar intensivt med det. Ledarskapet i klassrummet är grunden för en väl fungerande grupp. Skolans alla verksamheter använder också bildstöd och under en dag möter eleverna scheman och checklistor för att öka tryggheten. Svaren på frågorna nedan ger eleven en möjlighet att förstå vad det är som förväntas av mig och vad jag kommer att göra under en dag på min skola. 

Principer i Olweusprogrammet är att:
  • Det är de vuxna som måste stoppa mobbningen
  • De elever som blir utsatta för mobbning ska effektivt skyddas från dem som mobbar.
  • Skolan försöker bygga på en positiv relation mellan barn och vuxna.
  • Skolan ska arbeta för att förbättra kamratrelationerna mellan eleverna i skolan.
  • Skolan har klara gränser mot oacceptabelt beteende.
  • Personalen utbildas i Olweusprogrammet för att lättare och fortare upptäcka mobbning.