Till navigation Till innehåll (s)
Turebergsskolan

Så arbetar vi

Vi arbetar aktivt med elevernas  trygghet och välmående utifrån ett elevhälsoperspektiv. Arbetslagen består av flera  årskurser och undervisningen bedrivs i små grupper. Vi har en väl utbyggd IT-satsning, med Ipads eller dator till varje elever.

Vi tänker att var och en som finns på vår skola ska kunna få det hen behöver och därför arbetar vi med universell design för lärande, UDL.  

UDL - på Turebergsskolan

Trygghet, trivsel och studiero handlar också om att veta vad som kommer att hända under en skoldag. Skolans alla verksamheter använder också bildstöd och under en dag möter eleverna scheman och checklistor för att öka tryggheten.

Svaren på frågorna nedan ger eleven en möjlighet att förstå vad det är som förväntas  och vad jag kommer att göra under en dag på min skola. 

 • Vad ska jag göra?
 • Var ska jag vara?
 • Vem ska jag vara med?
 • Hur länge ska det hålla på?
 • Vad ska hända sen?
 • Vad behöver jag ha?
 • Varför ska jag göra det?

HBTQ-certifierad skola

Certifieringen innebär att vi på skolan arbetar aktivt och medvetet kring frågor om allas rätt till sina egna livsval. Vi använder  diskrimineringsgrunderna som basen för vårt arbete med elever och personal.
 

Tures Trädgård 

Är en grupp som arbetar med skolträdgården. Målet är att  egen odling av både nyttigt och vackert ska väcka ett intresse hos elever och medarbetare för en hållbar utveckling och ett miljöengagemang.
 

Digitalisering  

Vi driver frågor kring en tekniskt god nivå, men lika viktigt: en pedagogisk god  nivå. Att använda digitaliseringen för att fördjupa, bredda och tillgängliggöra undervisningen för alla våra elever. 
 

Aktiva elevråd 

Vi har två elevråd. Ett för de äldre eleverna och ett för de yngre. De är aktiva och arbetar med förbättring av sin skola på olika sätt.
 

Utbyte med skolor i andra länder

Vi har ett aktivt utbyte och samarbete med skolor i andra länder. Både på kommunal nivå tillsammans med andra skolor i kommunen men också på egen hand
 

Ture Tränar

Ture Tränar är ett projekt där skolan kommer att försöka använda fritidspersonalen på ett effektivare sätt under skoltid. Under vårterminen hade vi ett microprojekt med ett liknande upplägg som slog väl ut och vi trodde på upplägget. Därför har vi organiserat årskurs 1 till och med årskurs 3 så att fritidspersonalen läser med eleverna dagligen i varje  klass. Eleverna i årskurs 4 och årskurs 5 har även de läsning varje dag. 
 

Alla eleverna screenas i början av hösten och ännu en gång sent på vårterminen. Klasslärarna har det pedagogiska ansvaret för material och att utifrån elevernas individuella behov välja ut vilka som tränar  och hur ofta. Fritidshemspersonalen tränar med eleverna och ansvarar för att dokumentera vilka elever som tränar och hur mycket. Skolan har haft utmaningar när det gäller att säkerställa om fritidshemmets personal används på ett sätt som gynnar eleverna maximalt. På det här sättet hoppas vi kunna få syn på en koppling mellan insats och resultat.

STL-Skriva sig till lärande (STL)

Är en metod vi använder här på skolan. Det är en metod som låter eleverna använda sitt skrivna språk i många olika situationer. Forskningen visa att det är mycket utvecklande för eleverna att arbeta på det här sättet. Med sitt språk ska man tala med kompisarna. tänka, drömma och formulera vad man vill. Kommunikationen är en grundläggande mänsklig rättighet som skolan har att förvalta.

Mattesatsning

Just nu går alla lärare på lågstadiet i hela kommunen på en fortbildning i matematik. Det är ett pedagogiskt utvecklingsarbete som uppskattas av såväl pedagoger som elever. 

Anti-mobbningsprogram

Olweus-programmet är ett sätt att arbeta på för att motverka att elever far illa på vår skola. Vi arbetar med det  tillsammans varje dag. 

Anti-mobbningsprogram

Turebergsskolan är en skola med ett stort engagemang i alla frågor som rör de mänskliga rättigheterna. All pedagogisk personal tjänstgör under veckan i korridorer och ute på skolgården så att vuxen närvaron är hög även utanför klassrummen. Skolgården är indelad i zoner och eleverna vet var de kan spendera sin tid så att säkerheten fortsätter att vara god. 

 

Tures trivselledare

Fritidshemspersonalen planerar och leder aktiviteter under hela dagen. Till sin hjälp har de Tures trivselledare som  är elever som tagit på sig ett extra uppdrag under raster. De är utbildade av fritidspersonalen och verkar nära vuxna rastvärdar. Det har blivit tydligt hur viktigt det är att eleverna får och förvaltar  ett hedersuppdrag som Tures trivselledare  och att det uppstår  många tillfällen att tala om vad en riktigt bra rast är och vilken betydelse den har. 

Så arbetar vi på RN-enheten

Vi erbjuder:
 • en inledande dialog om var eleven befinner i sin utveckling. Det sker tillsammans med elev, förälder, lärare, elevsassistent och habilitering.
 • regelbundna utvecklingssamtal och habiliteringssamtal, då nya mål fastställs och tidigare fastställda mål utvärderas.
 • individanpassad undervisning i små undervisningsgrupper.
 • 10-årig grundskola.
 • habiliteringsinsatser.
Detta ska leda till att varje elev har:
 • nått sina individuella mål inom skolans ämnesområden.
 • en god självbild, känner sina styrkor och svagheter.
 • förmåga att fungera i samverkan med andra.
 • förmåga att ta ansvar för sina handlingar.