Till navigation Till innehåll (s)

Trivselregler

Förväntningar och ansvar för elever och vårdnadshavare

Vårdnadshavare och elever kan förvänta sig av skolan
 • att vi strävar efter hög kvalitet i vår verksamhet
 • att all personal arbetar för att skapa trygghet för eleverna
 • att vi bemöter alla jämlikt
 • att vi strävar efter en lugn och trygg miljö inne och ute
 • att skolan polisanmäler brottsliga handlingar
Vi förväntar oss av dig som elev
 • att du passar tiden
 • att du ansvarar för dina saker och att du har med dig material till lektionerna
 • att du har med dig din dator/ipad laddad och klar till varje lektion om inte annat är överenskommet
 • att du tar av dig ytterkläder och mössa inne i klassrummet
 • att du visar andra respekt och hänsyn samt är aktsam om skolan och dess  inventarier
 • att du använder ett vårdat språk
 • att du inte tar med dyrbara/värdefulla föremål till skolan. Skolan ersätter inte
  egendom som försvinner under skoltid
 • att du bidrar till en lugn arbetsmiljö i klassrum och korridorer  
 • att du lämnar in din mobiltelefon innan första lektionen och hämtar den efter sista lektionen för dagen
 • mopeder skall parkeras på anvisad plats och får inte framföras på skolgården
År 4-6 se tillägg nedan
 • att du inte äter godis eller tuggummi under lektionstid
 • att du inte cyklar, åker skateboard och liknande under skoltid
 • att du inte kastar snöboll under skoltid
 • att du inte lämnar skolområdet under skoltid utan att först tala med din lärare
Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare
 • att du före kl 08.00 via infomentor sjukanmäler ditt barn vid sjukdom
 • att du hjälper ditt barn att komma i tid
 • att du stöttar ditt barn när det gäller skolarbete/hemuppgifter
 • att du ser till att ditt barn har rätt utrustning och är förberett för sin skoldag
 • att du tar del av information från skolan
 • att du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal
Om inte skolans regler åtföljs händer följande:

Tillsägelse av vuxen
Om eleven inte rättar sig efter tillsägelsen kontaktas hemmet.
I vissa fall upprättas ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med
problemen tillsammans med elev/vårdnadshavare/mentor.

Vid grövre förseelser gör vi från skolans sida polisanmälan och därmed kopplas även sociala myndigheter in. Polisanmälan görs av någon inom skolledningen – samtidigt informeras hemmet om åtgärden.