Till navigation Till innehåll (s)

Trivselregler 

Förväntningar och ansvar

Föräldrar och elever kan förvänta sig av skolan

 • Att vi strävar efter hög kvalitet i vår verksamhet
 • Att all personal arbetar för att skapa trygghet för eleverna
 • Att vi bemöter alla elever jämlikt
 • Att vi strävar efter en lugn och trygg miljö inne och ute
 • Att skolan polisanmäler brottsliga handlingar

Vi förväntar oss av dig som elev

 • Att du passar tiden
 • Att du ansvarar för dina saker och att du har med dig material till lektionerna
 • Att du tar av dig ytterkläder och mössa i klassrummet
 • Att du tar med din dator/iPad laddad och klar till varje lektion om inte annat är överenskommet
 • Att du visar andra respekt och hänsyn samt är aktsam om skolan och dess inventarier
 • Att du använder ett vårdat språk
 • Att du inte tar med dyrbara/värdefulla föremål till skolan. Skolan ersätter inte egendom som försvinner under skoltid
 • Att du bidrar till en lugn arbetsmiljö i klassrum och korridorer 
 • Att du har mobiltelefon avslagen och ej synlig under lektionstid - åk 4-7
 • Att du inte äter godis eller tuggummi under lektionstid - åk 4-6 se nedan
 • Att du inte cyklar, åker skateboard och liknande under skoltid
 • Mopeder skall parkeras på anvisad plats och får inte framföras på skolgården
 • Att du inte kastar snöboll under skoltid

Tillägg som gäller åk 4-6

 • Att du inte lämnar skolområdet under skoltid utan att först tala med din lärare
 • Att du inte äter godis eller tuggummi under skoltid
 • Att du lämnar in din mobiltelefon vid skoldagens början, gäller även åk 7

Vi förväntar oss av dig som förälder

 • Att du före kl 08.00 sjukanmäler ditt barn via skolaplattformen Infomentor vid sjukdom (alternativt ringer telefonsvararen). Övrig frånvaroanmälan sköts likadant.
 • Att du hjälper ditt barn att komma i tid
 • Att du stöttar ditt barn när det gäller skolarbete/hemuppgifter
 • Att du ser till att ditt barn har rätt utrustning och är förberett för sin skoldag
 • Att du tar del av information från skolan
 • Att du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal  

Om inte skolans regler åtföljs händer följande

 1. Tillsägelse av vuxen
 2. Om eleven inte rättar sig efter tillsägelsen kontaktas hemmet.
 3. I vissa fall upprättas en plan för att komma till rätta med problemen tillsammans med elev/förälder/mentor.
 • Vid grövre förseelser gör vi från skolans sida polisanmälan och därmed kopplas även sociala myndigheter in. Polisanmälan görs av någon inom skolledningen – samtidigt informeras hemmet om åtgärden.