Till navigation Till innehåll (s)

Trivselregler

Förväntningar och ansvar för elever och vårdnadshavare

Vårdnadshavare och elever kan förvänta sig av skolan
 • att vi strävar efter hög kvalitet i vår verksamhet
 • att all personal arbetar för att skapa trygghet för eleverna
 • att vi bemöter alla jämlikt
 • att vi strävar efter en lugn och trygg miljö inne och ute
 • att skolan polisanmäler brottsliga handlingar
Vi förväntar oss av dig som elev
 • att du passar tiden
 • att du ansvarar för dina saker och att du har med dig material till lektionerna
 • att du har med dig din dator/ipad laddad och klar till varje lektion om inte annat är överenskommet
 • att du tar av dig ytterkläder inne i klassrummet
 • att du visar andra respekt och hänsyn samt är aktsam om skolan och dess  inventarier
 • att du använder ett vårdat språk
 • att du inte tar med dyrbara/värdefulla föremål till skolan. Skolan ersätter inte
  egendom som försvinner under skoltid
 • att du bidrar till en lugn arbetsmiljö i klassrum och korridorer  
 • att du lämnar in din mobiltelefon innan första lektionen och hämtar den efter sista lektionen för dagen
 • mopeder skall parkeras på anvisad plats och får inte framföras på skolgården
 • att du inte äter godis, tuggummi eller dricker energidryck i skolan.
 • att du inte cyklar, åker skateboard och liknande under skoltid
 • att du inte kastar snöboll under skoltid

Årskurs 4-6

 • att du inte lämnar skolområdet under skoltid utan att först tala med din lärare
Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare

att du före kl 08.00 via infomentor sjukanmäler ditt barn vid sjukdom

 • att du hjälper ditt barn att komma i tid
 • att du stöttar ditt barn när det gäller skolarbete/hemuppgifter
 • att du ser till att ditt barn har rätt utrustning och är förberett för sin skoldag
 • att du tar del av information från skolan
 • att du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal
Om inte skolans regler åtföljs händer följande:

Tillsägelse av vuxen

Om eleven inte rättar sig efter tillsägelsen kontaktas hemmet.

I vissa fall upprättas ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med

problemen tillsammans med elev/vårdnadshavare/mentor.

Vid grövre förseelser gör vi från skolans sida polisanmälan och därmed kopplas även sociala myndigheter in. Polisanmälan görs av någon inom skolledningen – samtidigt informeras hemmet om de åtgärder som vidtagits.