Till navigation Till innehåll (s)

Plan för tobaksfri skola

Sollentuna kommun har en handlingsplan för drogfria grundskolor som ska vara fria från alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). I denna handlingsplan för Sollentuna musikklasser beskriver vi vår inriktning, ansvar och våra aktiviteter. Tobaksfri skola är en aktivitet.

Aktiviteter i det förebyggande arbetet

 • Föräldramöte där föräldrarna får information om skolans tobakspolicy. Inför skolstarten, samt i början av varje nytt läsår.
 • Lärare tar kontakt med förälder där det uppmärksammats tobaksanvändning på skolan och lämnar info till skolsköterskan.
 • Elever erbjuds samtal med skolsköterska för stöd och hjälp med rök och snusavvänjning.
 • Elev kan även vidarebefordras till Ungdomsmottagningen.
 • All personal erbjuds återkommande uppdatering i tobaksfrågor.
 • Elever ska fortlöpande arbeta med värderingsövningar kring tobak i enlighet med Handlingsplan​ för drogfria grundskolor i Sollentuna
 • Varje ny termin aktualiserar klassläraren skolans tobakspolicy.

Syftet med En tobaksfri skola

Skolan ska värna om elevernas och personalens hälsa och arbetsmiljö så att ingen ofrivilligt utsätts för rök i sin omgivning.

Definition av tobaksfri skola

En tobaksfri skola innebär att inget tobaksbruk får förekomma inom skolans område. Tobaksförbudet gäller alla som vistas på skolans område; både elever, medarbetare och besökare. Förbudet gäller alla tider på dygnet.

Tobaksbruk

Innefattar både rökning och snusning. Definition av tobak: som tobak räknas alla produkter som innehåller tobak. Det är cigaretter, snus, piptobak, cigariller, rå-tobak och e-cigaretter. Även nikotinfritt snus räknas hit då det av tillverkaren rekommenderas från 18 år.

Ansvarig

Rektor är ytterst ansvarig för att skolans tobakspolicy efterlevs. All personal skall hjälpa till att upprätthålla efterlevnaden av skolans tobaksregler. Det innebär att personalen aktivt ska ingripa mot elevers rökning/snusning. Ansvarig för kontakt med föräldrarna är elevens mentor/klassföreståndare som även informerar skolsköterskan.

Tobakslagen (1993:581) Utdrag ur tobakslagen​

”Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem”.

Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder”

”Skolan ska arbeta aktivt för att skapa en tobaksfri skola och för att eleverna skall vara fria från tobak under skoldagen.”

Riktlinjer

 • Skolans plan för tobaksfri skola skall vara väl kända bland elever, personal och vårdnadshavare. Inför varje läsår samt vid tillsättandet av ny personal skall information ges om planen.
 • Planen gäller också under alla aktiviteter som planeras och genomförs genom skolan såsom PRAO, studieresor samt idrottsdagar.
 • Lärare har ansvar för att under den pedagogiska verksamheten diskutera tobakens skadeverkningar med eleverna.
 • Elevhälsan skall arbeta aktivt med att stärka elevens hälsa och minska tobaksanvändandet. Alla vuxna i elevens vardag ska lyfta det goda hälsovalet. 
 • Planen utvärderas en gång per år i Elevhälsoteamet och revideras vid behov efter utvärderingarna.

En plan för tobaksfri skola har en dämpande effekt på elevers tobaksbruk om den är känd, förankrad och  illämpas av all personal. Elever avstår oftare från tobak om det finns en ”stark tobaksfri norm” i deras omgivande miljöer. All personal på skolan (tex skolledning, lärare, specialpedagoger, assistenter, vaktmästare, städpersonal, kökspersonal, skolpsykolog, kurator, skolsköterska) ser till att planen hålls aktuell och efterlevs.

Det är viktigt att alla är konsekventa. Planen inkluderar alla och är tydlig med var och när den gäller (alla elever/anställda/besökare, hela skolans geografiska område, hela skoltiden/arbetstiden). Elever ska känna till var och när policyn gäller.

Planen kan kompletteras med tobaksavvänjning. En plan som inte kompletteras kan inte minska det totala tobaksbruket bland skolelever. Detta beror på att en plan i skolan sällan minskar bruket på helger och kvällar.