Till navigation Till innehåll (s)

Särskilda undervisningsgrupper för barn och unga med autism

På Silverdalsskolan finns särskilda undervisningsgrupper för elever med autismspektrumtillstånd KG (Kommungemensamma gruppen), från årskurs F till 9.  Du som vårdnadshavare söker skolplats tillsammans med ditt barns nuvarande skola.

Undervisningsgrupper för barn och unga med autism

Silverdalsskolans autismverksamhet håller till på ett eget våningsplan, högst upp i Silverdalsskolan. Undervisningen sker i åldersblandade grupper om 5-8 elever. Varje klass har en mentor och minst en resurspedagog i klassen. Eleverna har vuxenstöd under hela skoldagen, både i klassrummet och under raster och övergångar. 

Genom regelbundna samtal och utvärderingar stödjer vi varje enskild elev i sitt lärande, både akademiskt och socialt. Vi har nära kontakt med elever och vårdnadshavare, samt samarbetar vid behov med yttre instanser för att stötta varje individ på bästa sätt.

Undervisningsgrupperna har personal som endast arbetar inom autismverksamheten. I de praktiskt-estetiska ämnena har eleverna inom autismverksamheten lärare som arbetar både inom autismverksamheten och med de stora klasserna i Silverdalsskolan. Lokalerna för dessa ämnen finns på skolans entréplan. Om elever från autismverksamheten vill läsa ett modernt språk deltar de i de stora klassernas undervisning. Om behov finns kan eleven ha med en resurspedagog från autismverksamheten till dessa lektioner. 

Ett mål för autismverksamheten är att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, samt att de blir behöriga att söka till gymnasieskolan. Ett annat mål är att eleverna under tiden i vår skola ska få möjlighet att utveckla stra

tegier för att hantera de utmaningar som uppkommer i vardagligt samspel i skolan och i de krav skolarbetet ställer. Många av de elever som kommer till oss har haft svårt att komma till sin rätt i stor grupp i sin ursprungliga skola. Vi arbetar mycket med att utveckla de förmågor som kommer att behövas senare, i gymnasieskolan och i arbetslivet. Elever i vår autismverksamhet läser enligt grundskolans kursplan. 

Elever som är placerade i Silverdalsskolans särskilda undervisningsgrupp lämnar sin hemskola och skrivs in i Silverdalsskolan. En strävan är dock att eleverna ska kunna återgå till en stor grundskoleklass. Placeringen utvärderas årligen.

Nästa ansökningsperiod är i december 2023, inför läsåret 2024/25.

 

Har du frågor?

Ansökan till Brageskolan och AST Silverdal läsåret 23/24 hittar du här

Extra anpassning och särskilt stöd i Sollentunas skolor