Till navigation Till innehåll (s)
elever

Fritids och fritidsklubben

På skolan har vi fritids från FSK-klass till år 6.

Fritids

På skolan har vi fritids från F-klass till år 6.

Våra profiler på Runan är ju Idrott och Friluftsliv samt språk. Detta innebär att vi på fritidstid är mycket i idrottshallen och har olika rörelseaktiviteter. Naturligtvis finns det andra aktiviteter och tillfälle till lek som vi erbjuder barnen. 

Fritids F-3

Vi har fritidsverksamhet på båda våra paviljonger Idun och Oden. Fritidspersonal finns med under barnens skoltid och är ansvarig för deras eftermiddagsverksamhet.
Fritidspersonalen från de båda paviljongerna samarbetar och planerar verksamheten gemensamt.

Vi vill att barnens fritid efter en skoldag ska upplevas meningsfull. På fritids ska vi erbjuda en verksamhet som ska vara rolig och stimulerande, där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder och intresse. Genom leken prövar barnen sina sociala roller och lägger grunden till sin identitet. Runbacka skolan har en stor och inbjudande skolgård. Här finns möjlighet till många olika aktiviteter, bland annat en motorikbana, klätterställningar, en enkel bollplan och  ett härligt skogsparti i anslutning till skolans område som inbjuder till lek och aktiviteter.
Under rastverksamheten kan eleverna låna, och lämnar tillbaka, lekmaterial i vår Runbod. Givetvis är eleverna också delaktiga i skötsel och drift av Runboden.

 Fritidshemsverksamheten på Runbacka planeras utifrån olika teman, skapande, friluftsliv, rörelse och IKT. Genom temaveckorna vill vi erbjuda eleverna möjlighet att prova på och utforska nya erfarenheter. Utifrån detta kommer vi att erbjuda barnen olika aktiviteter varje dag, men på frivillig basis.

Vår målsättning är att alla barn på fritids ska trivas och må bra i en miljö fri från stress där de kan känna tillit, lust och nyfikenhet. Fritids är öppet kl 07-17 ordinarie tider. 

Telefon Oden: 08-6261606
Telefon Idun: 08-626 16 05

Fritidsklubben 4-6

Fritidsklubben är en viktig del av vår skola. Här erbjuder vi olika aktiviteter för eleverna i åk 4-6. Vi strävar hela tiden efter att erbjuda aktiviteter som lockar eleverna att prova på och få nya intressen. Det sociala samspelet är en viktig del där vi som vuxna finns med i samtalen som stöd. Klubbens verksamhet strävar efter ett stort elevinflytande där eleverna ska vara delaktiga i planeringen och genomförandet av aktiviteterna. Verksamheten genomsyras av gemenskap och trygghet. Klubben är öppen till kl 17 varje dag.

Telefon: 08-626 16 14