Till navigation Till innehåll (s)
elever

Trivselregler

Trivselregler för skolans alla delar.

Trivselregler Runbacka 

Förskolan

 • Vi är snälla mot varandra och ser till att ingen behöver vara ensam
 • Vi använder ett trevligt språk
 • Vi lyssnar på varandra och visar hänsyn
 • Vi löser konflikter genom att prata med varandra
 • Vi är rädda om våra egna, andras och förskolans saker
 • Vi lämnar våra egna leksaker hemma

Förskoleklass – årskurs 3

 • Vi är snälla mot varandra och ingen ska behöva vara ensam
 • Vi använder ett trevligt språk
 • Vi lyssnar på varandra och visar hänsyn
 • Vi löser våra konflikter genom att prata med varandra
 • Mobiltelefonerna förvaras i mobilhotellet under skoltid och fritidstid
 • Vi är rädda om våra egna, andras och skolans saker
 • Vi lämnar våra egna leksaker hemma
 • Fotografering får endast ske med pedagogs tillstånd och skolans utrustning
 • Vi stannar inom skolgårdens område

Årskurs 4-9

 • Vi uppträder trevligt mot varandra och använder ett vårdat språk
 • Vi är aktsamma om skolans material och miljö
 • Vi tar av oss ytterkläder och lägger bort mobiltelefonen i matsalen
 • Vi använder endast mobiltelefonen i studiesyfte under lektionstid
 • Vi äter inte godis på skolan
 • Vi frågar om tillstånd innan vi fotograferar eller filmar andra
 • Vi följer de regler och överenskommelser som finns gällande datorer och lärplattor
 • Vi kommer i tid till lektioner och har med rätt material
 • Vi stannar inom skolans område år 4-6. År 7-9 kan lämna skolans område under rast med vårdnadshavares tillstånd.

Handlingsplan om trivselregler ej efterlevs

 • Berörd person talar med eleven.
 • Om detta samtal inte har önskad effekt kontaktas mentor.
 • Mentor kontaktar vårdnadshavare om samtalet inte har effekt. Samtal med vårdnadshavare sker alltid vid grövre förseelser.
 • Elevvårdsteam och bitr rektor underrättas om åtgärder enligt ovan inte har givit resultat.
 • För den elev som upprepade gånger stör undervisningen, upprättas en handlingsplan.
 • Elev som har störande föremål uppmanas att lägga undan detta. Om det ej sker får föremålet omhändertas av undervisande lärare, bitr rektor eller rektor. Föremålet lämnas tillbaka efter lektionens slut. Om föremålet inte lämnas tillbaka efter lektionens slut ska det dokumenteras skriftligt av den som har tagit hand om föremålet.

I Sollentuna kommun finns en handlingsplan för Trygghet och studiero. Där får vår skola riktlinjer om hur vi ska arbeta förebyggande och uppföljande kring dessa frågor.

Länk till tygghet och studiero i Sollentuna Kommun

Här kan du läsa hur vi på Runbacka arbetar förebyggande mot kränkning och diskriminering

Länk Runbacka Likabehandlingsplan