Till navigation Till innehåll (s)
elever

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen innehåller en beskrivning av hur vi på Runbacka skolor arbetar för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Planen beskriver våra mål och de åtgärder vi prioriterar under det kommande året, personalens ansvarsområden och våra rutiner för att upptäcka och åtgärda kränkningar samt dokumentationshantering.

Handlingsplanen bygger på de lagar som styr i skolan utifrån Lgr 11, FN:s barnkonvention, regeringsformen 1 kap 2 § och lagen om förbud mot diskriminering och kränkningar som har samband med sexuell läggning enligt diskrimineringslagen 2008:567 (Enligt lagen om förbud mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling av barn och elever).

Lagen ska främja barns och elevers lika rättigheter och motverka indirekt eller direkt diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder. Lagen är tvingande.

Likabehandlingsplanen har också till ändamål att fungera som en antimobbningsplan på Runbacka Skolor.