Till navigation Till innehåll (s)

Föräldrarådet

På Runbackaskolan finns ett föräldraråd bestående av föräldrar, rektor samt bitr rektorer.

Föräldrarådet, Runbackaskolan 

På Runbackaskolan finns ett föräldraråd bestående av föräldrar, rektor samt bitr rektorer. Rådet träffas 4 ggr per läsår

Följande är föräldrarådsrepresentanter:
 

(uppdateras HT 22)


Vad säger skollagen (2010:800) om föräldraråd?

Skollagen 4 kap

12§: Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

13§: Vid varje förskole- och skolenhet ska finnas ett eller annat forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12§. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.

Syfte

Föräldrarådets syfte är att fungera som en samrådsgrupp för alla barns elevers och familjers bästa på vår förskola och skola. Ett föräldraråd syftar också till att öka delaktigheten och ge vårdnadshavare ett ökat inflytande över elevernas skolgång och barnens förskoletid.

Aktiviteter

Föräldrarådets arbete/funktion består i att:

Föra en dialog med skolledningen om frågor som är relevanta för barn och elever

Vara en länk mellan föräldrar och skolledning

Vara referens/bollplank till skolledningen

Arbeta för att skolan ger bra information till föräldrarna om sådant som rör barnen/eleverna

Arbeta för barnens och elevernas  trivsel och miljö i skolan

Arbeta för barnens och elevernas  säkerhet – trafik, skolgård och liknande

Representanter

Föräldrarådet består av frivilliga föräldrarepresentanter från förskolan - år 9

Frågan om föräldrarådsrepresentant tas upp på varje föräldramöte av mentorer vid höststart och beslutas sedan av rektor.

Maximalt 7 stycken representanter: En från förskolan, en- två per stadie.

Om fler anmäler sig väljer det sittande föräldrarådet ut representanter.

Former

Föräldrarådet har 4 träffar/år.

Tid för det är frukostmöte 8.00-9.30

Protokoll skrivs och läggs ut på hemsidan

Tidgare protokoll från lokala styrelsen ska ligga kvar med hänvisning till att tidigare form för föräldraråd var en lokal styrelse: Här finns protokoll från dessa möten:

Arbetsordning Runbacka skolor

Arbetsordning för lokala styrelsen (pdf)

Konstituerande av lokal styrelse jan 2015 (pdf)

Välkommen som föräldrar till Runbacka skolor (pdf)

Verksamhetsberättelse för lokala styrelsen 2015

Protokoll

Protokoll fört vid möte nr 71,  2015-01-12

Protokoll fört vid möte nr 72,  2015-03-10

protokoll nr 73 och framåt