Till navigation Till innehåll (s)

Vi kan, vi vill, vi vågar!

Läsning

Att få goda läsvanor, både för att kunna läsa för sitt nöje och för att få nya kunskaper och information är grundläggande. Redan i förskoleklass läggs grunden genom vårt språkutvecklande arbetssätt. I Rösjöskolans inspirerande och välutrustade skolbilbliotek får eleverna hjälp av vår bibliotekarie att väcka läslust och finna litteratur som fångar läsaren. 

Digitalisering - information och kommunikationsteknik 

Lärplattor är ett vardagsverktyg för alla våra elever. Vi jobbar aktivt med digital teknik för att hitta nya sätt att lära. Våra elever blir medvetna digitala användare som kan, vill och vågar! Den digitala tekniken ger eleverna lust att lära och fler möjligheter att visa vad de kan. Elever på vår skola får tack vare engagerade och nyfikna pedagoger dagligen arbeta med olika digitala tekniker för att utveckla sitt kunnande. Exempel är; IT-baserat lärande, programmering och filmskapande.

Arbetslag på Rösjöskolan

I grundskolan är arbetslagen organiserade stadievis. Organisationen av arbetslagen är gjord för att få en kontinuitet i det pedagogiska arbetet med eleverna.

Natur och miljö

Vi utnyttjar närheten till naturen för att skapa intresse och förståelse för växt- och djurliv och samspelet i naturen. Vi vill att våra elever vänjer sig vid att vistas i naturen för fritid och rekreation samtidigt som de lär sig värna om naturens värden. 

Fysisk aktivitet - motorik och lärande

Fysisk aktivitet med pulshöjande aktivitet har vetenskapligt väl dokumenterade effekter som är till nytta för elevernas lärande. Exempelvis kan det bidra till förbättrad koncentration, men om aktiviteten genomförs ofta under en längre tid bidrar den också till att förbättra arbetsminnet, vilket är gynnsamt för lärande. Elevens motoriska utveckling (rörelseutveckling) kan ha stor inverkan både på skolarbetet och på elevens sociala utveckling. Ett av våra prioriterade områden och specialitet är fysisk aktivitet och motorik för hälsa och lärande. På skolan finns en stor samlad kompetens inom området fysisk aktivitet.  

Skapande verksamhet och ämnesintegrering

Många elever har lätt att tillgodogöra sig lärande genom att få göra och uppleva. De praktisk-estetiska ämnena är väl lämpade att tillgodose sådana behov. Rösjöskolan ser till att ta väl vara på detta med en väl utvecklad praktisk-estetisk verksamhet som inleds tidigt, bl.a. med bildundervisning redan från förskoleklass. Skolans lärare i dessa ämnen (PE-lärarna) är också skickliga på att arbeta i projekt där eleverna får uppleva konkreta resultat. PE-lärarna tillsammans med övriga lärare arbetar också medvetet med att integrera olika skolämnen såsom att det t.ex. fungerar bra att öva matematik och språk på ett väldigt konkret sätt i alla PE-ämnena som därigenom kan bidra till elevernas utveckling i de teoretiska ämnena.

Inkludering och tillgängliga lärmiljöer

På Rösjöskolan verkar vi utifrån ett inkluderande förhållningssätt och verkar för att göra elevernas lärmiljöer så tillgängliga som möjligt. Det handlar mycket om att skapa förutsättningar för elevernas olika behov och sätt att lära sig med bland annat tillgängliga lärmiljöer för precis alla elever. Det innebär att vi verkar för att både utmana lagom och ge goda förutsättningar för såväl elever som har svårt att nå målen som för dem som har lätt att göra det. 

Ansök om plats