Till navigation Till innehåll (s)
Olweus illustration

Olweusprogrammet

För att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling arbetar vi med Olweusprogrammet. Programmet har använts med klart positivt resultat i ett stort antal skolor och är baserat på många års forskning av professor Dan Olweus.

Olweusprogrammet har använts med klart positivt resultat i ett stort antal skolor och är baserat på många års forskning av professor Dan Olweus. Tyngdpunkten ligger på förebyggande insatser och på de vuxnas ansvar.

För både elever och personal skapas det möjligheter till samtal och reflektion för att bearbeta de egna tankarna, nå ett gemensamt förhållningssätt och en positiv atmosfär i verksamheten.

Olweus definition av mobbning

En negativ handling gjord med vilja. Handlingen sker upprepade gånger över tid. Det råder en obalans i styrkeförhållandet.

Programmet innehåller följande punkter:

 • regelbundna klassmöten där eleverna lär sig strategier som förebygger mobbning (Soltimmar)
 • de fyra reglerna mot mobbning används konsekvent
 • rastvärdsrutiner och rastvärdsschema finns och följs upp
 • Olweus samtalsgrupper för personal (4-5 gånger per år)
 • enkät på våren (fk-åk 2 trivselenkät, 3-5 Olweusenkät)
 • åtgärder på individnivå
 • åtgärdsplan mot mobbning
 • utbildning för nyanställda
 • enskilda elevsamtal
 • temat mobbning tas upp vid elevrådsmöten 2 ggr per år
 • temat mobbning tas upp vid personalmöten 2 ggr per år
 • föräldrar informeras om skolans antimobbningsarbete vid minst ett tillfälle under året.

De fyra reglerna:

 • vi ska inte mobba andra
 • vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade
 • vi ska vara tillsammans också med elever som lätt blir ensamma
 • om vi vet att någon blir mobbad ska vi tala om det för en vuxen på skolan.

Ansvarsfördelning:

 • skolans ledning ansvarar för bibehållen standard i programmet (resurser, schema)
 • Olweusgruppen samordnar och ger stöd i det kontinuerliga arbetet
 • arbetslagen (dvs de vuxna som arbetar med samma barn) ansvarar för att innehållet i programmet genomförs
 • elevhälsoteamet ska informeras och ger stöd om arbetslaget inte kan lösa problem inom rimlig tid
 • alla vuxna på skolan har ansvar för att alla elever ska känna sig trygga under skoldagen och på fritids. Om man misstänker att en elev inte har det bra kontaktas någon i elevens arbetslag.

Dokumentation

Vid behov upprättas en åtgärdsplan. Från soltimmar och samtalsgrupper skrivs referat som lämnas till skolledningen.

Läs mer om trygghet och studiero