Till navigation Till innehåll (s)

Välkommen till Rösjöskolan!

Rösjöskolan i Sollentuna ligger i Edsberg. I skolan går cirka 400 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi har både grundskola och anpassad grundskola.

Syntolkad film

Större delen av undervisningen sker i elevernas hemklassrum för att minska förflyttningar under skoldagen. Undervisning i de praktiskt-estetiska ämnena äger rum i ämnessalar. Vi utnyttjar närheten till naturen för att skapa intresse och förståelse för växt- och djurliv och samspelet i naturen. Vi vill att våra elever vänjer sig vid att vistas i naturen för fritid och rekreation samtidigt som de lär sig värna om naturens värden.

Läsning

Att få goda läsvanor är grundläggande. Både för att kunna läsa för sitt nöje och för att få nya kunskaper. Redan i förskolan läggs grunden genom vårt språkutvecklande arbetssätt. I vårt fina bibliotek får eleverna hjälp av vår bibliotekarie att väcka läslust och att hitta litteratur som fångar läsaren. Vi arbetar med olika kartläggningsverktyg. Detta för att tidigt kunna anpassa undervisningen för individen och för att kunna sätta in rätt stöd för att eleverna ska utvecklas optimalt. Vi har både specialpedagog och speciallärare som stöttar lärarna med detta arbete.

Information och kommunikationsteknik (IKT)

Lärplattor och datorer är ett vardagsverktyg för alla våra elever. Vi jobbar aktivt med digital teknik för att hitta nya sätt att lära. Våra elever blir medvetna digitala användare som kan, vill och vågar! Den digitala tekniken ger eleverna lust att lära och fler möjligheter att visa vad de kan. Elever på vår skola får dagligen arbeta med olika digitala tekniker för att utveckla sitt kunnande. Exempel är; IT-baserat lärande, programmering och filmskapande. Detta tack vare våra engagerade och nyfikna pedagoger.

Fysisk aktivitet 

Ett av våra fokus områden och specialitet är fysisk aktivitet och motorik för hälsa och lärande. Fysisk pulshöjande aktivitet ger effekter som är till nytta för elevernas lärande. Det kan till exempel bidra till förbättrad koncentration. Om man rör på sig ofta under en längre tid kan det också till att förbättra arbetsminnet, vilket är gynnsamt för lärande. Elevens rörelseutveckling kan ha stor inverkan både på skolarbetet och på elevens sociala utveckling. Här på skolan finns en stor samlad kompetens och ett omfattande nätverk med experter och forskare på området som skolan samverkan med.

Skapande verksamhet och ämnesintegrering

Många elever har lätt att tillgodogöra sig lärande genom att få göra och uppleva. De praktisk-estetiska ämnena är väl lämpade att tillgodose sådana behov. Rösjöskolan ser till att ta vara på detta med en väl utvecklad praktisk-estetisk verksamhet som inleds tidigt. Bland annat med bild- och musik, redan från förskoleklass. Skolans lärare i praktisk estetiska ämnen (PE-lärare) är skickliga på att arbeta i projekt. Där eleverna får uppleva konkreta resultat. PE-lärarna arbetar tillsammans med övriga lärare för att anpassa olika skolämnen. Det fungerar till exempel bra att öva matematik och språk på ett väldigt konkret sätt i alla PE-ämnena. På så sätt bidrar det till elevernas utveckling i de teoretiska ämnena.

Inkludering och tillgängliga lärmiljöer

På Rösjöskolan arbetar vi utifrån ett inkluderande förhållningssätt. Detta för att göra elevernas lärmiljöer så tillgängliga som möjligt. Det handlar mycket om att skapa förutsättningar för elevernas olika behov och sätt att lära sig. Det innebär att vi arbetar för att både utmana lagom och ge goda förutsättningar för såväl elever som har svårt att nå målen som för dem som har lätt att göra det. På Rösjöskolan arbetar vi med att skapa förutsättningar så att alla skolans elever ska arbeta inom ramen för ordinarie grupper/klasser.

Trygghet, trivsel och studiero

På Rösjöskolan är elevers hälsa allas ansvar. Varje elev ska bemötas med respekt, vara trygg och trivas i skolan. Ett gott samarbete med hemmet är en förutsättning för detta. På Rösjöskolan fokuserar all personal på det som fungerar för eleven. Vi arbetar med elevens intressen och starka sidor för att skapa positiva utvecklingsområden. Skolan främjar lärande genom aktiva klassrum och positivt beteendestöd.

På Rösjöskolan finns ett elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, beteendeanalytiker, skolpsykolog, speciallärare, specialpedagoger och motorikpedagog. Elevhälsoteamets personal träffas kontinuerligt. De arbetar med främjande, förebyggande och åtgärdande med både övergripande elevhälsofrågor samt enskilda elevärenden.

Vi är en certifierad Olweus skola. Olweus är ett antimobbningsprogram där all personal på skolan är utbildade, engagerade och aktiva för att arbeta mot mobbning och kränkningar. Alla klasser på skolan har en timme varannan vecka där man tar upp Olweus arbetet på skolan och har aktiva diskussioner med eleverna om frågor och dilemman gällande mobbning.

Rösjöskolan har även en skolgårdslärare. Hen ansvarar för att raster och skolans fritidsbod ska fungera. Genom att aktivera eleverna på raster minskar kränkningar och mobbning. Skolgården skapar även ett stort engagemang. Varje klass utser två elever som hjälper till att arbeta i boden och vara rastpeppare. Detta för att hjälpa sina kompisar att aktivera sig på rasterna. Aktiva barn på rasten ger även en positiv effekt i klassrummet.

Ansök till Rösjöskolan

Syntolkad film