Till navigation Till innehåll (s)
-

9. 4-9 Robotik med ljussensor

Eleverna kommer att bygga en mekanisk växt som öppnar och stänger sina blad genom att mäta ljusets styrka. Eleverna kommer att bygga med Strawbees. Genom att koppla på en servomotor och programmera den med Micro:bit kan eleverna påverka växtens beteende via de ljussensorer som kontrollerar servomotorn och på så sätt ändra blommans utseende.

I vår vardag omges vi av tekniska saker som har sensorer så att de reagerar på rörelse, temperatur och eller ljus, t.ex trafikljus som reagerar på när en bil närmar sig eller lampor som tänds och släcks baserat på rörelse. 

 

I naturen finns många växter och blommor som har naturligt inbyggda sensorer. 

 

Vitsippor och Solrosor är exempel på blommor som öppnar sina blad och vänder sig mot solljuset för att sedan stänga sina blad när solen går ner igen. De vänder sig då åter i “stängt” läge mot det håll solen kommer att går upp från. 

 

I detta tema kommer eleverna att bygga en mekanisk krukväxt som öppnar och stänger sina blad genom att mäta ljusets styrka. 

 

Eleverna kommer bygga ihop växten med Strawbees, för att sedan koppla en  servomotor som gör att växten kan röra sig. För att påverka växtens beteende kopplat till ljuset använder vi Micro:bits ljussensorer och programmerar dem så att servomotorn rör sig och då ändrar blommans utseende.

Film med exempelväxt gjord i Strawbees

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Helotropism, fototopism, robotik, design, ljussensor, mikrodator, SARA-modellen (Sekvens – Alternativ – Repetition – Abstraktion) samt Algoritm, Internet of things – Sakernas internet.

Material: Strawbees, ljussensor, servomotor, Micro:bit. Elevernas dator/iPad medtages.

Tidsåtgång: Förberedelse innan besök se en film samt diskutera Fototropism/Heliotropism och användandet av ljussensorer ca 40 min, 5 h på Makerzone inklusive lunchtid för medhavd lunch samt efterarbete ca 1 h. Total tid ca 6 h och 40 min.

Inför besöket

Lyssna radioklippet i helklass, Hur gör blommorna för att vrida sig mot solen? från Sveriges radio.

Hur gör blommorna för att vrida sig mot solen?

Låt eleverna fundera och micro-diskutera i mindre grupper för att sen summera i tankar och reflektioner i helklass efter varje fråga.

Diskussionsfrågor om Heliotropism:

 • Vad betyder Heliotropism?
 • Kan ni ge exempel på växter som ni sett vänder sig mot solen?

Se film om heliotropism, How do sunflowers face the sun, du som pedagog hjälp gärna eleverna genom att översätta filmen. 

How do sunflower face the sun

Under besöket på Makerzone kommer eleverna att dokumentera sitt arbetet med foton. Dokumentation samlas i individuella presentationer utifrån presentationsmallen, Robotik med ljussensor, med hjälp av elevernas vardagsdevice. 

Elevmall - Robotik med ljussensor

Kommunala skolor: Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.

Friskolor: Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzone mail för återkoppling och feedback. 

Tips till dig som pedagog

Heliotropism är växter pågående strävan att vända sig mot ljuset och fototropism är den förmåga växterna behöver för att kunna vända sig. Läs fakta från Wikipedia om heliotropism  och fototropism.

Wikipedia

Besöket på Makerzone

Arbetsgång på Makerzone:

 1. Samling för presentation. 
 2. Genomgång av arbetsuppgiften.
 3. Eleverna får namnskyltar.
 4. Bygga “krukväxten” i Strawbees
 5. Koppla ihop servomotorn med Strawbees 
 6. Programmera en Micro:bit.
 7. Filma er färdiga blomma.
 8. Vi återsamlas och presenterar våra krukväxter.
 9. Städ och återställning av material.
 10. Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering.

Arbete efter besöket

Bekanta er med Sunflower en teknisk solpanel för solenergi som använder sig av blommors rörelse för att fånga maximalt solljuset för att omvandla solljus till energi. Se en kort film om Sunflower. Sunflower

Eleverna ska nu framtidsspana om ljussensorn och användningsområdet inom teknik som kopplas ihop mot andra tekniska saker.

Under besöket på Makerzone kommer eleverna att dokumentera sitt arbetet med foton. Dokumentation samlas i individuella presentationer utifrån presentationsmallen, Robotik med ljussensor, med hjälp av elevernas vardagsdevice. 

Kommunala skolor: Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare samt Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: Dela sen elevernas presentation när den är färdig med Makerzone mail för feedback och återkoppling.

Ur Läroplanen

Övergipande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, 
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (Bi).
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (Bi). 
 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle (Fy).
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället (Fy).
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Ma).
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Ma).
 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar (Sh),
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Tk).
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (Tk).
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid (Tk).

Centralt innehåll som berörs åk 4-6

Biologi

Fysik

Matematik

Samhällskunskap

Teknik

Kunskapskrav för E i slutet av åk 6

Biologi

Fysik

Matematik

Samhällskunskap

Teknik

Centralt innehåll som berörs åk 7-9

Biologi

Fysik

Matematik

Samhällskunskap

Teknik

Kunskapskrav för E i slutet av åk 9

Biologi

Fysik

Matematik

Samhällskunskap

Teknik