Till navigation Till innehåll (s)
-

8. 7-9 Dataanalys och visuell presentation

Under detta temapass lär vi eleverna hur man genom att sammanställa och tolka en datamängd kan förklara och synliggöra information och resultat om olika fenomen.

Vi arbetar i kalkylark / numbers för att lära eleverna viktiga grundkunskaper i hur man kan sortera, beräkna och presentera insamlad data. Tyngdpunkt läggs på att kunna använda data för att påvisa och lyfta fram olika perspektiv. 

Vi skapar till slut  en infografisk plansch av den data vi arbetar med. 

En infografik består av fyra beståndsdelar:

 • Fakta, gärna stora mängder data
 • Delbarhet – infografiken ska vara enkel att dela
 • En berättelse
 • Design

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Infografik, datainsamling, analys, statistik, målgrupp, kalkylark, rader, kolumner, celler, formler, diagram, tabeller

Material: iPad (gärna med iPadpenna) eller Chromebook, tillgång till Numbers (ipad) / Kalkylark (Google), Keynote (ipad) / Google presentation, Sketches School (ipad) / Teckning (Google). Elevernas dator/iPad medtages.

Tidsåtgång: Förarbete i skolan 1h 30 min, tid på Makerzone ca 5h, efterarbete 1h. total tid 7h 30 min. 

Arbete inför besöket

Målet med temapasset är att eleverna ska lära sig grunderna i kalkyl / numbers
Ämnesinnehåll utgår från globala målen  3, 11, 13, 16 kopplat till transporters påverkan på miljön. I detta fall studerar vi ett elevnära exempel - “hur tar du dig till skolan?”

Aktivitet 1
Starta med diskussion om hur vi kan samla in data (metoder), hur vi kan säkerställa att vi får tillförlitlig data samt hur vi kan tolka data. Material till detta hittar du i det tilldelade Classroom som du fått tillgång till (friskolor får en länk).

Aktivitet 2
Låt eleverna fylla i det formulär som finns i det tilldelade Classroom (för friskolor skickas länk) till temapasset. Det kommer att ligga till grund för aktiviteten på Makerzone.
Finns tid och möjlighet så låt gärna eleverna gå runt i andra klasser och låta fler elever fylla i formuläret. 

Kommunala skolor: Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.

Friskolor: 
Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzone mail för återkoppling och feedback. 

Tips till dig som pedagog

För mer information om infografik se filmerna:

How to make an infographic in 5 steps

How to create an infographic

Besöket på Makerzone

Arbetsgång på Makerzone: 

 1. Samling för presentation.
 2. Repetition av vad infografik är samt grundkurs av Numbers / Kalkylark med exempel..
 3. Förtydligande av arbetsuppgift samt utdelning av namnskyltar
 4. Arbeta fram en infografik  utifrån instruktioner på Makerzone.
 5. Städ och återställning av material.
 6. Redovisning och diskussion om kritiskt tänkande
 7. Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering

Arbete efter besöket

Efter besöket är det bra om alla elever får möjlighet att dela eller visa upp sin infografik med resten av klassen. Du som lärare har möjlighet att bedöma elevernas kunskaper i ämnet både under besöket men även efter vid en eventuell redovisning eller gruppdiskussioner där man resonerar kring infografiken de skapat. 

Kommunala skolor:Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.
Friskolor: Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzone mail för återkoppling och feedback. 

Ur läroplanen

 Övergripande mål och riktlinjer 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt.
 • Kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande. kommunikation och lärande.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • Samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga  

 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (Bd).
 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material (Bd).
 • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder (Bd).
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Ma).
 • Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet (Sh).
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (Sv).
 • Söka information från olika källor och värdera dessa (Sv).

Centralt innehåll som berörs åk 7-9

Bild

Matematik

Svenska

Geografi

Kunskapskrav för nivå E i slutet av åk 9

Bild

Matematik

Svenska

Geografi