Till navigation Till innehåll (s)
-

10. 7-9 Programmering av drönare och Sphero

I det här temat arbetar vi med problemlösning och visuell programmering där eleverna får använda matematiska längdmått och beräkningar för att skapa algoritmer för att köra drönare i en bana.

Eleverna får även träna på att programmera en robot i en bana på marken för att kunna jämföra att köra på marken respektive flyga i luften,

Utifrån SARA-modellen får eleverna pröva och ompröva sina algoritmer och ge framåtsyftande feedback till varandra. 

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Algoritm, SARA-modellen (Sekvens – Alternativ – Repetition – Abstraktion), syntax, 

Material: Drönare, Sphero, linjal, måttband, penna och papper. Elevernas dator/iPad medtages.

Tidsåtgång: Förberedelse innan besök ca 1 h, 2 h 30 min på Makerzone samt efterarbete ca 1 h. Totaltid ca 4 h 30 min.

Inför besöket

Låt eleverna fundera och micro-diskutera i mindre grupper för att sen summera i tankar och reflektioner i helklass efter varje fråga.

Diskussionsfrågor drönare och teknik:

 • Av vilka delar består en drönare?
 • Vad är det som gör att drönare kan flyga?
 • Hur styrs en drönare?
 • Kan en drönare ha autopilot? 
 • Hur drivs en drönare?
 • Vilka risker kan det finnas med att använda drönare?
 • Att använda drönare väcker också etiska frågor. Drönare har till exempel använts för att spionera på grannar. Hur kan man förhindra sådana problem?

Det finns regler för hur och var du får köra drönare i Sverige på Transportstyrelsens hemsida. Låt eleverna bekanta sig med reglerna genom att läsa och undersöka startfliken, regler-fliken samt kartfliken. Stanna upp vid kartan och se vilka områden som är förbjudna att flyga med drönare. 

Transportstyrelsen

Områden över flygförbud för drönare

Under besöket på Makerzone kommer eleverna att dokumentera sitt arbetet med foton. All dokumentation samlas i individuella presentationer med hjälp av elevernas vardagsdevice. Dela därför presentationsmallen, Drönare i framtiden via Google Classroom eller Drive med dina elever innan besöket på Makerzone. Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. 

Elevmall - Drönare i framtiden

Se tillsammans med eleverna filmklippet från SVT, Drönare gör räddningstjänsten mer effektiv.

Drönare gör räddningstjänsten mer effektiv

Kommunala skolor: Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.

Friskolor: Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzone mail  för återkoppling och feedback. 

Tips till dig som pedagog

Om du vill veta mer om drönare Tello som eleverna kommer att programmera så läs Niklas Eklunds blogginlägg från hemsidan IKT-labbet, Ryze Tello drönare och datorseende.

Ryze Tello drönare och datorseende

Besöket på Makerzone

Arbetsgång på Makerzone:

 1. Samling för presentation och eleverna får namnskyltar.
 2. Repetition av begreppet Algoritm.
 3. Genomgång av arbetsuppgiften som sker i rotionstions metodik i halvgrupper, att skapa algoritmer i visuell programmeringsmiljö till bana för att köra drönaren Tello samt att programmera Sphero med kalibrering i en bana på golvet.
 4. Dokumentation sker genom foto, film och text om arbete i Drönare i framtiden
 5. När alla programmerat banan redovisar vi för varandra och ger varandra feedback.
 6. Extra uppgift blir att skapa algoritmer till en annan bana.
 7. Avlsutning genom samling för reflektioner och utvärdering.

Arbete efter besöket

Under besöket på Makerzone kommer eleverna att dokumentera sitt arbetet med foton. Dokumentation samlas i individuella presentationer utifrån presentationsmallen, Drönare i framtiden, med hjälp av elevernas vardagsdevice. Efterarbetet blir för eleverna att arbeta vidare i presentationen där eleverna beskriver ett problem som ska lösas i framtiden och dess påverkan på människor och miljö. 

Kommunala skolor: Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare samt Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: Dela sen elevernas presentation när den är färdig med Makerzone mail för feedback och återkoppling.

Ur läroplanen

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle (Fy).
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället (Fy).
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Ma).
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Ma).
 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar (Sh),
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Tk).
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (Tk).
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid (Tk).

Centalt innehåll åk 7-9 som berörs

Fysik

Matematik

Samhällskunskap

Teknik

Kunskapskrav för nivå E i sluet av åk 9

Fysik

Matematik

Samhällskunskap

Teknik