Till navigation Till innehåll (s)
-

13. 7-9 Design av köksredskap från problem - färdig produkt

I köket används måttsats vid t.ex. matlagning och bakning. Måttsatsen kan se olika ut men är standardiserade i sin volym, så att alla användare kan följa ett recept och lyckas i bakning och matlagning. I detta tema får eleverna får arbeta med att gå från idé till handling genom att lösa problem och träna de entreprenöriella förmågorna.

I arbetsprocessen skapar eleverna en färdig prototyp med hjälp av 3D-skrivare. Måttet måste följa standardiserade volym, för att kunna användas i köket, men utseendet ska spegla den målgrupp som ska använda måttet. Själva utskriften av måttet tar lite tid så alla mått hinner inte skrivas ut under själva besöket. De färdiga måtten levereras efter besöket och då har vi även en kort diskussion om resultaten.

Detta tema passar bra att boka som en examination på avsnittet volym i matematik kombinerat med en teknikuppgift. Det blir väldigt tydligt hur väl eleverna förstått och behärskar beräkning av volym och även att kunna läsa av vilken enhet byggplattan i Tinkercad är i samt hur de motiverar sin design ur ett teknikperspektiv. Ange då gärna när i tid ni vill boka detta tema under övriga önskemål. Viktigt är då även att medföljande lärare är den som ska bedöma examinationen.

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Prototyp, skiss, design, målgrupp. volym, cad, marknadsföra

Begrepp i Tinkercad på engelska: Work plane = arbetsyta, basic shapes = basformer, group = gruppera, ungroup = dela upp, align = rikta (lägg i linje), hole = hål, duplicate = duplicera.

Material: Tinkercad, 3D-skrivare. Elevernas chromebooks/datorer medtages.

Tidsåtgång: Rekommenderad förberedelse innan besök är att arbeta och träna utifrån film i programmet Tinkercad 1 h 30 min, 3 h  på Makerzone samt efterarbete ca 1 h. Total tid ca 5 h 30 min.

Inför besöket

För detta tema krävs datorer för förberedelser på skolan

Börja med att skapa ett inlogg tillsammans med eleverna i Tinkercad. Välj att logga in med Google och logga in med elevernas vanliga googlekonto. För att du som lärare ska få tillgång till elevernas arbete och kunna följa deras utveckling kan du välja att ge dem en kod när de loggar in. Som hjälp finns presentationen Modererar din elever.

Modererar din elever

Låt eleverna träna att använda programmet Tinkercad genom att eleverna följer instruktionsfilmen, Introduktion till Tinkercad – lär känna programmet och bygg ett hus samtidigt som de arbetar i programmet. Använd gärna Checklistan Tinkercad för de olika momenten som eleverna bör träna på. Låt eleverna samarbeta och lyft gärna goda exempel eller lösningar som eleverna har gjort i helklass. 

Introduktion till Tinkercad - lär känna programmet och bygg ett hus.

Checklista Tinkercad

Under besöket på Makerzone kommer eleverna att dokumentera sitt arbetet med foton. All dokumentation samlas i individuella presentationer med hjälp av elevernas vardagsdevice. Dela därför presentationsmallen, Checklista och utvärdering av eget arbete via Google Classroom eller Drive med dina elever innan besöket på Makerzone. Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen.

Elevmall - Checklista och utvärdering av eget arbete

Dela upp eleverna i grupper två och två i möjligaste mån. Det är dessa grupper som eleverna kommer att arbeta i under besöket på Makerzone. 

Kommunala skolor: Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.

Friskolor: Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzone, makerzone@edu.sollentuna.se för återkoppling och feedback. 

Tips till dig som pedagog

Detta tema passar bra att boka som en examination på avsnittet volym i matematik kombinerat med en teknikuppgift. Det blir väldigt tydligt hur väl eleverna förstått och behärskar beräkning av volym och även att kunna läsa av vilken enhet byggplattan i Tinkercad är i samt hur de motiverar sin design ur ett teknikperspektiv. Ange då gärna när i tid ni vill boka detta tema under övriga önskemål. Viktigt är då även att medföljande lärare är den som ska bedöma examinationen

För mer kunskaper i Tinkercad arbeta med tutorials, Ritteknik - Tinkercad grunder från PHI.

Using the workplane från Learning Tinkercad from LinkedIn Learning.

Arbeta med tutorials, Ritteknik - Tinkercad grunder från PHIUsing the workplane från Learning Tinkercad from LinkedIn Learning

Besöket på Makerzone

 1. Samling för presentation. 
 2. Genomgång av arbetsuppgiften.
 3. Eleverna får namnskyltar.
 4. Välj målgrupp och gör en skiss. Eleverna får fundera på möjliga lösningar.
 5. Arbeta fram en prototyp utifrån skissen i Tinkercad.
 6. Städ och återställning av material.
 7. Vi återsamlas och presenterar prototyp och målgrupp.
 8. Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering.

Arbete efter besöket

Arbeta vidare i Tinkercad och skapa något utifrån en existerande modell eller bild. 

Under besöket på Makerzone kommer eleverna att dokumentera sitt arbetet med foton. Dokumentation samlas i individuella presentationer utifrån presentationsmallen, Checklista och utvärdering av eget arbete, med hjälp av elevernas vardagsdevice. 

Efterarbetet är att eleverna arbetar vidare i presentationen där eleverna reflekterar över sitt arbete. 

De färdiga måtten hämtas sedan på Makerzone, då kan en god idé vara att testa om de har rätt volym och prata om hur man eventuellt skulle vidareutvecklat sitt mått om man kunde fortsätta arbeta med det. 

Kommunala skolor: Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare samt Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: Dela sen elevernas presentation när den är färdig med Makerzone, makerzone@edu.sollentuna.se för feedback och återkoppling.

Ur läroplanen

Övergripande mål och riktlinjer 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt.
 • Kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.
 • Samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material (Bd).
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Ma).
 • Föra och följa matematiska resonemang (Ma).
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Tk).
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Tk).

Centralt innehåll som berörs åk 7–9

Bild

Matematik

Teknik

Kunskapskrav för nivå E åk 7-9

Bild

Matematik

Teknik