Till navigation Till innehåll (s)
-

12. 7-9 Skapa en app

Medborgarskap och demokrati kräver idag tekniskt kunnande av alla medborgare. I politiska val runt om i världen blir det mer och mer vanligt att rösta med hjälp av tekniska verktyg. På vilket sätt kan röstning ske på ett rättssäkert sätt och stärka demokratin? Tekniska system kan både hjälpa demokratin men också försämra den.

I detta tema får eleverna fundera kring demokratins grunder för att själva bygga en prototyp av en applikation som får unga att rösta på ett rättssäkert sätt för att främja deltagande i det demokratiska samhället. Eleverna utgår från diskussioner om demokrati och skisser på en app, visuellt bygga appen på Makerzone. 

OBS! Vill du som lärare utgå från ett annat arbetsområde så kan vi arbeta med det istället. Det är då viktigt att du hör av dig så vi vet vilket område elevernas prototyper ska handla om.

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Demokrati, korruption, statsskick, skiss, prototyp, applikation.

Material: Eleverna kommer att arbeta med Keynote på Makerzones iPads Elevernas dator/iPad medtages  för att kunna dokumentera arbetsprocessen.

Tidsåtgång: Förberedelse innan besök ca 80 min, 3,5 h på Makerzone samt efterarbete ca 40 min. Totaltid ca 5 h 50 min.

Inför besöket

Aktivitet 1

Dela klassen i samtalsgrupper om 4. Grupperna läser gemensamt texten Vad händer om man kan köpa politisk makt? sidan 83 i pdf-boken Teknik - 10 lektioner att förändra världen. 

Teknik - 10 lektioner att förändra världen.

Diskussionsfrågor: 

 • Vad kan man göra för att minska risken för korruption?
 • Hur kan korruption skada vårt samhälle?
 • Vad kan vi göra för att förebygga korruption?
 • Hur kan vi påverka makthavare att arbeta för demokrati?
 • Kan man bygga något tekniskt system för att förebygga korruption?

Grupperna dokumenterar sina samtal i valfritt digitalt verktyg så som Jamboard eller Menti. Låt grupperna redovisa sina tankar och reflektioner i helgrupp.

Aktivitet 2

Titta på filmen om hur vi kommer bygga appen på Makerzone. Dela upp eleverna i grupper i par i möjligaste mån. Låt paren börja skissa på en idé på en app som skulle motverka korruption genom att tänka kring  kreativa idéer. Dokumentation sker i presentationen Bygg en app som stärker demokratin.

Film om att disigna en app

Att diskutera och fundera i paren:

 1. Hur skulle appen kunna fungera?
 2. Vilka lösningar ser ni i er app som kan motverka korruption?
 3. Ge er app ett namn

Låt eleverna göra en skiss av appens alla sidor som ett storyboard på ett papper. Hur ser appen ut när man öppnar den? Hur ser de olika sidorna ut? För varje knapptryck eleverna skapar måste de länka som en ny sida. Tänk igenom vilka knapptryck som ska leda till vilka sidor och hur ni vill att appen ska se ut.

Länk till storyboard som man kan skriva ut och sedan ta med till Makerzone:

StoryboardKommunala skolor: Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.

Friskolor: Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzone, makerzone@edu.sollentuna.se för återkoppling och feedback. 

Tips till dig som pedagog

För mer fördjupning läs nyhetsartikel på Europaparlamentet från hemsida

Sociala medier och demokrati: Vi behöver lagar, inte riktlinjer.Se filmen från fjärde linjen om sociala medier, lobbyism och demokratin Så påverkar lobbyism och sociala medier demokratin i Sverige

Besöket på Makerzone

Arbetsgång på Makerzone:

 1. Samling för presentation.
 2. Genomgång av arbetsuppgiften, att skapa en app som stärker demokratin. 
 3. Eleverna får kort presentera sina idéer.
 4. Dela ut namnskyltar.
 5. Förfina skissenen med med att tänka vidare kring layout och funktionerna ni önskar.
 6. Visa skissen för pedagoger på Makerzone.
 7. Bygg appen i Keynote.
 8. Dokumentera ert arbete i presentationen Bygg en app som stärker demokratin.
 9. Vi återsamlas att presentera apparna för varandra och ge feedback.
 10. Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering.

Arbete efter besöket

Arbeta färdigt med presentationen Bygg en app som stärker demokratin genom att reflektera över fördelar och nackdelar det vill säga risker med er app samt för framtidens användning och bevarande av demokratin. 

Kommunala skolor: Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare samt Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: Dela sen elevernas presentation när den är färdig med Makerzone mail för feedback och återkoppling.

Ur läroplanen

Övergripande mål och riktlinjer 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället, 
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (Bl).
 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material (Bl).
 • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder (Bl).
 • Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet (Sh).
 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser (Sh). 
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Tk).
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Tk).

Centralt innehåll som berörs åk 7–9

Bild

Samhällskunskap

Teknik

 

Kunskapskrav för nivå E åk 7-9

Bild

Samhällskunskap

Teknik