Till navigation Till innehåll (s)
Makerzone

2. F-3 - Skapande med ellära och återvinning

Eleverna får skapa en lysande “djurtavla” med hjälp av äggkartonger. Samtidigt får eleverna fördjupa sina kunskaper om batterier, hållbar utveckling och återbruk.

I det här temat får eleverna lära sig mer om hur en slutenströmkrets fungerar samtidigt som de arbetar kreativt med hållbarhet i fokus när de gör en tavla som lyser med hjälp av äggkartonger. 

Eleverna får i de olika momenten även träna finmotorik och kunskaper i att blanda färg och konstruera. 

Beroende på elevernas ålder avslutar vi med att konstruera en egen batterihållare till tavlan. För de yngsta visar vi endast hur de kan få sin tavla att lysa. 

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Batterier, pluspol och minuspol, spänning, elektron, krets, ström, seriekoppling, parallellkoppling, elektricitet, komponenter, återvinning och hållbarhet.

Material: Lysdioder, sladdar, batterier, toapappersrullar, färg m.m. Elevernas dator/iPad medtages. för att kunna dokumentera och ev påbörja efterarbete. 

Observera:  Alla eleverna behöver även ta med en äggkartong för att kunna göra tavlan. De behöver även ta med två batterier AAA som är använda och nästan slut eller återuppladdningsbara sådana. 

Tidsåtgång: Förberedelse innan besök ca 1 h, 2 h 30 min på Makerzone samt efterarbete ca 1h 40 min. Totalt ca 5 h 10 min.

Inför besöket

Bekanta er med eller repetera begreppen strömstyrka, spänning samt serie- och parallellkoppling genom att först titta på Studi filmer.

Strömstyrka och spänningSerie- och parallellkopplingTa reda på vad dina elever kan om batterier och återanvändning genom att arbeta med Flashkort. Flashkort - Vad kan ni om batterier? 

Förslag på arbetsgång med Flashkorten

Dela eleverna i mindre grupper. Visa en fråga i taget och låt eleverna micro-diskutera i 1 min. Slumpa en eller flera grupper som får återberätta om sin micro-diskussion. Visa sen eleverna svaret och reflektera över det tillsammans.

Alla elever får i uppgift att ta med sig en äggkartong hemifrån som ska användas som stomme till den lysande “djurtavla” som ska skapas och kopplas på Makerzone. Eleverna ska även ta med två batterier AAA som är nästan slut eller om de har återanvändningsbara sådana hemma. 

Under besöket på Makerzone kommer eleverna att dokumentera sitt arbetet med foton med hjälp av elevernas vardagsdevice. Dokumentation samlas i individuella presentationer som utgår från presentationsmallen.

Elevmall - Skapande med ellära och återvinning - Frågor om material och återvinning

Dela därför presentationen via Google Classroom (kommunala skolor får en inbjudan)  eller Drive med dina elever innan besöket på Makerzone. Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. 

Kommunala skolor: Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.

Friskolor: Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzone för återkoppling och feedback. 

Tips till dig som pedagog

Batteriåtervinningens hemsida för skola.

Besöket på Makerzone

 1. Samling för presentation.
 2. Repetition av ellära utifrån Studifilmerna.
 3. Eleverna får namnskyltar.
 4. Vi kopplar el och diskuterar batterier. 
 5. Genomgång av arbetsuppgiften, att skapa en lysande “djurtavla” med äggkartonger.
 6. Skapa, koppla och dokumentera arbetet med foton i presentationen Skapande med ellära och återvinning. 
 7. Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering.

Arbete efter besöket

Låt eleverna reflektera över sina erfarenheter när de skapade och kopplade sina tavlor på Makerzone samt när eleverna skapade batterihållaren genom använda presentationen från Makerzone.

Arbeta färdigt med batterihållaren utifrån det påbörjade arbetet på Makerzone samt filmen med instruktioner som finns i presentationen. Eleverna fotograferar sina hållare och lägger in i presentationen. 

Kommunala skolor: Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare samt Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: Dela sen elevernas presentation när den är färdig med Makerzone för feedback och återkoppling.

Ur läroplanen

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola.
 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.
 • Samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga  

 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material (Bd).
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället (Fy).
 • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv (Sh).
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Tk).
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Tk).

Centralt innehåll F–3 som berörs

Bild

Naturorienterande ämnen

Samhällskunskap

Teknik

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Naturorienterande ämnen

Samhällskunskap