Till navigation Till innehåll (s)

Mimer

Mimer är en kommungemensam grupp för elever från år 2-6.

Verksamheten riktar sig till elever i behov av särskilt stöd, som med anpassad undervisning och hög lärartäthet har förmågan att nå kunskapskraven i Lgr 11. Målgruppen är elever med stora koncentrationssvårigheter och/eller en social problematik som gör att eleven har svårt att strukturera sitt skolarbete och tillgodogöra sig undervisning i vanlig klass. För närvarande finns det 8 elevplatser från år 2-6.

Styrdokument

Eleverna läser enligt grundskolans kursplan, Lgr 11.

Verksamhetens mål

Alla elever ska få betyg i samtliga ämnen, nå så höga betyg som möjligt och vara behöriga att söka till gymnasieskolan. Utbildningen ska ge eleven möjligheter att skaffa sig individuella strategier att hantera vardagen, arbeta för att utveckla kompetenser i lärprocesserna samt utveckla meningsfulla beteenden i det sociala samspelet.

Hemskola

Elever placerade på Mimer lämnar sin hemskola. Strävan är att eleverna efter en period på Mimer ska kunna återgå till en ordinarie grundskoleklass. Placeringen på Mimer utvärderas regelbundet av skolan, vårdnadshavare samt representant för kommunens Stöd-och utvecklingsavdelning.

Eleven får en ny fritidshemsplacering på Mimer/Kärrdalsskolan om behov föreligger.

Arbetssätt

Genom uppmuntran och positiv feedback på sina prestationer, både vad gäller kunskapsutveckling och socialt beteende, ökar elevernas självkänsla och motivation. Med omedelbar återkoppling på beteende och prestationer, samt reflektion enskilt och i grupp, skapas goda förutsättningar för lärande. Samverkan mellan skola och hem är av mycket stor vikt för elevens utveckling. Vid elevernas skolstart sker ett överlämnande från hemskolan.

Undervisningen bedrivs av lärare, resurspedagog samt elevassistenter.

Ansökan

Ansökan görs av vårdnadshavarna tillsammans med rektor på elevens hemskola. Sista ansökningsdag för kommande läsår är i december. 

Mimer är en särskild undervisningsgrupp vilket innebär att en elev kan placeras där med stöd av Skollagen 3 kap 11 §. Beslut om prioritering och placering fattas av rektor för Mimer efter samråd med en antagningsgrupp som, förutom rektor, består av representant från barn- och utbildningskontoret samt skolpsykolog.