Till navigation Till innehåll (s)

Skolhälsovård

När barnen börjar skolan tar skolhälsovården över från barnhälsovården, BVC. På Helenelundsskolan har vi två skolsköterskor som arbetar heltid med skolhälsovårdsarbetet.

Skolhälsovården ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevens kroppsliga och själsliga hälsa samt verka för sundare levnadsvanor.

Det sker bland annat genom information och utbildning kring kost, missbruk, sex och samlevnad. Skolhälsovården följer också upp sjukfrånvaro samt erbjuder stödsamtal med mera.

Eleverna ska erbjudas hälsobesök tre gånger under grundskoletiden samt i år ett i gymnasiet. Hälsobesöken omfattar vanligen kontroll av längd, vikt, syn och hörsel. Några gånger under grundskoletiden har skolsköterskan ett hälsosamtal med eleven.

Skolläkaren har tidsbeställd mottagning på skolan. Skolsköterska och skolläkare samarbetar med skolpersonal i sådana frågor i skolan som rör barnens hälsa. Vi samarbetar även med övrig personal i elevhälsan – skolpsykolog, kurator och studie- och yrkesvägsledare - när behov finns. Samarbete kan också ske med sjukvården t ex på vårdcentral, med barn-och ungdomspsykiatriska mottagningen samt barn-och ungdomshabiliteringen och socialtjänsten.

Alla samarbetskontakter förutsätter att föräldrar/vårdnadshavare och elev lämnar sitt samtycke och godkänner att samarbete och informationsutbyte sker. I annat fall gäller sekretesslagens bestämmelser och tystnadsplikt för skolhälsovårdens personal.