Till navigation Till innehåll (s)

Resultatuppföljning

En grund för allt vårt kvalitetsarbete är en hög grad av självvärdering. Vi måste alltid fundera på vad vi gör och varför.

Vi måste granska om det vi gör leder mot våra uppsatta mål. Om det visar sig att våra handlingar inte leder oss i rätt riktning måste vi vara snabba med åtgärder för att hitta rätt väg mot målet igen.

För att säkerställa kvaliteten i skolan tar vi fasta på kvalitetsundersökningens resultat. De analyseras på en övergripande nivå såväl som i arbetslagen. I vår strävan att öka elevdelaktigheten och elevinflytandet får eleverna också ta del av resultaten som ligger till grund för en diskussion om framtida utvecklingsarbete på skolan och inom arbetslagen.

Vår plan mot kränkande behandling utvärderas årligen med elever, medarbetare och föräldrarådet för att säkerställa att vi fokuserar på rätt saker. Vårt kontinuerliga Olweusarbete är mycket viktigt och här är hela skolan involverad. Klasserna har pass där de arbetar med trygghets och samarbetsövningar, och samtliga vuxna som arbetar på skolan, deltar i olika Olweusgrupper där dessa frågor lyfts.

Vi följer kontinuerligt upp resultat på individ-, arbetslags-/ämneslags- och ledningsnivå. Vi tittar på vilka resultat vi nått, analyserar hur vi nått dem och tittar på åtgärder för att komma vidare. Lärarna och arbets-/ämneslagen gör mer omfattande analyser efter halva höst- och vårterminen för att hinna sätta in eventuella åtgärder vid behov innan terminssluten. Dessa analyser ligger även till grund för budgetarbetet inför nästa kalenderår.