Till navigation Till innehåll (s)

Förskoleklass

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform, vars verksamhet fungerar som en bro mellan förskola och skola. Här möts förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik och eleverna blir förberedda för fortsatt skolgång. Undervisningen ska utgå ifrån elevernas tidigare kunskaper, behov och intressen, men också utmana dem till nya upptäckter och kunskaper.

Förskoleklassens verksamhet pågår mellan kl. 8.15-13.15. Dagarna i förskoleklass har återkommande rutiner och händelser, vilket blir en igenkänning och trygghet för eleverna. Dagen börjar med samling och fortsätter sedan med arbetspass. Innehållet på arbetspassen varierar, men vi lägger stor vikt vid att arbeta med elevernas språkliga, matematiska och sociala utveckling. I förskoleklassen arbetar vi tematiskt, vilket innebär att olika ämnen integreras till en helhet. Det tematiska arbetssättet ska spegla en helhetssyn på barns lärande och utveckling. 

I förskoleklassen använder vi leken för att lära. Genom lekar främjas elevernas fantasi, förmåga att lära tillsammans och samarbeta med andra. Genom leken och andra arbetssätt får eleverna möjlighet att skapa goda kamratrelationer. I förskoleklassen uppmuntras eleverna till fysisk aktivitet genom rörelselekar, dans och utevistelse på skolgården och i skogen. 

När dagen är slut i förskoleklassen tar fritidshemmets verksamhet vid. I förskoleklassen arbetar samma lärare på förmiddagen under vissa eftermiddagar med en ansvarig grundlärare i fritidshem. Eleverna är i samma lokaler under hela sin dag. Det är ett nära samarbete mellan förskoleklassen och fritidshemmet, allt detta sammantaget skapar en trygghet för eleverna. Vi värderar även samarbetet med vårdnadshavare högt och ser det som en viktig och självklar del för att eleven ska utvecklas så mycket som möjligt.