Till navigation Till innehåll (s)

Digital lärmiljö

På Helenelundsskolan arbetar vi omväxlande digitalt och analogt, för att skapa en varierad, stödjande och motiverande lärmiljö för eleverna.

Sollentuna kommun var tidigt ute med att se vinster med att låta alla elever, i alla åldrar, arbeta med en personlig dator i undervisningen för att lättare kunna individualisera undervisningsmaterial och arbetssätt, förenkla samarbete och administration, ge eleverna samtidkunskaper och lära dem använda digitala verktyg och - lärresurser i vardagen.

Redan 2011 hade majoriteten av eleverna på Helenelundsskolan en egen enhet som de kunde arbeta på i undervisningen och sedan dess har vi arbetat med att gå från en digital arbetsmiljö till en digital lärmiljö. Med det menas att vi inte låter våra datorer bli ett substitut för våra analoga arbetsverktyg, utan att vi nyttjar de digitala verktygen och lärresurserna för att underlätta elevernas lärande, öppna upp för nya sätt att samarbeta, skapa och tillgängliggöra stoff, samt förstå och verka i en digital samtid. 

Vi har använt oss av olika slags digitala verktyg genom åren, alla med olika för- och nackdelar, men vi har slutligen landat i att vi ger eleverna de bästa möjliga förutsättningarna för att kunna arbeta och uttrycka sig multimodalt med lärplattor. Med dem kan eleverna skriva, rita, måla, fotografera, redigera bilder, spela in ljud, skapa musik, skapa texter, 3D-objekt, animationer och presentationer, samt få språkligt stöd med dikteringsmöjligheter, talsyntes och funktioner som text-till-foto eller text-till-ljud. De kan enkelt ta del av undervisningsmaterial i form av text, bild, ljud, film och AR-teknik (förstärkt verklighet) och de kan enkelt dela material och samarbeta digitalt i realtid.

Vi har en progressionsplan för utvecklandet av elevernas digitala kompetens, för att säkerställa att samtliga elever får viktiga kunskaper runt och förmågor att hantera sin digitala samtid, exempelvis rörande nätsäkerhet, källkritik, informationssökning, programmering, digitaliseringens påverkan på samhället och individens vardag, samt kunskaper i hur man praktiskt använder sig av digitala lärresurser och digitala verktyg.

Flera av våra lärare har genomgått en årslång utbildning i STL-metoden (Skriva sig Till Lärande), en vetenskapligt beprövad arbetsmetod, i vilken man kopplar samman den pedagogiska användningen av digitala verktyg och digitala medier med nyckelfaktorer som enligt forskningen främjar elevernas språkutveckling och deras lärande.