Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Olweusprogrammet 

På Helenelundsskolan arbetar vi med Olweusprogrammet mot mobbning.

Olweus är först och främst ett förebyggande program där huvudmålen är bl a att

 • Reducera existerande mobbning
 • Förebygga nya mobbningsproblem
 • Öka medvetenheten och kunskapen om mobbning
 • Skapa engagemang hos personal och föräldrar
 • Stödja och effektivt skydda de utsatta

Grunderna i programmet är

 • De vuxna måste stoppa mobbningen
 • Viktigt med stark klassledning
 • Klara gränser mot oacceptabelt beteende
 • Bygga upp positiva relationer mellan barn och vuxna
 • Kompetensbyggande hos personalen

För att nå dessa mål har vi bl.a.

 • Samtalsgrupper för personalen
 • Regelbundna klassmöten för eleverna
 • Översyn av rastvaktssystemet
 • Enskilda samtal med alla elever
 • Gemensamma skolregler
 • Allvarliga samtal med mobbare
 • Elevenkät

För att avgöra om det är fråga om mobbning använder vi oss av Olweus definition av mobbning.

1. Negativ/aggressiv handling

2. Upprepad över tid

3. Obalans i styrkeförhållandet

Uppfylls dessa kriterier aktualiseras vår handlingsplan mot mobbning med allvarligt samtal med mobbaren, kontakt med föräldrar och uppföljningsmöte.

Att fullfölja Olweus Standard betyder att:

1. Skolan har arbetat med Olweusprogrammet vid personalmöten under läsåret

2. Skolan har genomfört studie- och handledningsmöten för personalen under läsåret

3. Nyanställda har haft introduktionskurs om Olweus-programmet

4. Enkätundersökning med Olweus frågeformulär om mobbning har genomförts under läsåret

5. Rastvaktsschema med rutiner har kritiskt granskats/reviderats under läsåret

6. De fyra skolreglerna mot mobbing har använts konsekvent och praktiserats

7. Regelbundna Olweusmöten (klassmöten) har hållits i klasserna/elevgrupperna

8. Mobbning har tagits upp som tema på möten i elevrådet under läsåret

9. Temat mobbning har berörts vid enskilda elevsamtal/utvecklingssamtal

10. Föräldrar/vårdnadshavare har informerats om skolans antimobbningsarbete under läsåret

11. All skolans personal har kännedom om/kan använda procedurer som finns i OP

12. Skolan har en uppdaterat kvalitetsplan för skolans arbete enligt OP och OS