Till navigation Till innehåll (s)

Olweusprogrammet

På Helenelundsskolan arbetar vi systematiskt med Olweusprogrammet mot mobbning.

Olweus är först och främst ett förebyggande program mot mobbning där huvudmålen är bl a att:

 • Reducera existerande mobbning
 • Förebygga nya mobbningsproblem
 • Öka medvetenheten och kunskapen om mobbning
 • Skapa engagemang hos personal och föräldrar
 • Stödja och effektivt skydda de utsatta
Grunderna i programmet är
 • De vuxna måste stoppa mobbningen
 • Viktigt med stark klassledning
 • Klara gränser mot oacceptabelt beteende
 • Bygga upp positiva relationer mellan barn och vuxna
 • Kompetensbyggande hos personalen
För att nå dessa mål har vi bl.a.
 • Samtalsgrupper för personalen
 • Regelbundna klassmöten för eleverna
 • Översyn av rastvaktssystemet
 • Enskilda samtal med alla elever
 • Gemensamma skolregler
 • Allvarliga samtal med mobbare
 • Elevenkät
För att avgöra om det är fråga om mobbning använder vi oss av Olweus definition av mobbning.

1. Negativ/aggressiv handling

2. Upprepad över tid

3. Obalans i styrkeförhållandet

Uppfylls dessa kriterier aktualiseras vår handlingsplan mot mobbning med allvarligt samtal med mobbaren, kontakt med föräldrar och uppföljningsmöte.

Att fullfölja Olweus Standard betyder att:

1. Skolan har arbetat med Olweusprogrammet vid personalmöten under läsåret

2. Skolan har genomfört studie- och handledningsmöten för personalen under läsåret

3. Nyanställda har haft introduktionskurs om Olweus-programmet

4. Enkätundersökning med Olweus frågeformulär om mobbning har genomförts under läsåret

5. Rastvaktsschema med rutiner har kritiskt granskats/reviderats under läsåret

6. De fyra skolreglerna mot mobbing har använts konsekvent och praktiserats

7. Regelbundna Olweusmöten (klassmöten) har hållits i klasserna/elevgrupperna

8. Mobbning har tagits upp som tema på möten i elevrådet under läsåret

9. Temat mobbning har berörts vid enskilda elevsamtal/utvecklingssamtal

10. Föräldrar/vårdnadshavare har informerats om skolans antimobbningsarbete under läsåret

11. All skolans personal har kännedom om/kan använda procedurer som finns i OP

12. Skolan har en uppdaterat kvalitetsplan för skolans arbete enligt OP och OS