Till navigation Till innehåll (s)

Åk 4-6

Mellanstadiets verksamhet utgör bryggan mellan lågstadiets trygga rutiner och högstadiets kommande utmaningar.

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges förutsättningar och möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det står i skollagen och andra styrdokument. Elever som har svårt att nå målen ska ges det stöd de behöver. En elev behöver alltså inte uppfylla kriterierna för en neuropsykiatrisk diagnos för att få stöd. Skolan ska alltid ge stöd om det finns behov. 

Trygghet går som en röd tråd genom hela grundskolan här hos oss på Helenelundsskolan, och vi lägger mycket fokus på detta arbete, då det sker mycket i kamratgrupperna i övergången från liten till större. Respekt för alla är viktigt för oss. Vi arbetar aktivt och medvetet efter Olweusmetoden och våra elever upplever att de känner sig trygga och att det råder god studiero i våra klassrum. 

Tydlighet är något vi ständigt strävar efter och att varje elev ska få möjlighet att visa sina kunskaper oavsett förutsättningar. Tillgänglighet i allt vi gör, är därför något vi ständigt försöker utveckla. Vi vill se, lyssna på och förstå alla elever. 

Eleverna har en egen iPad som de utför en del av sina arbetsuppgifter på. Eleverna är ofta vana iPad-användare redan innan de kommer till mellanstadiet och kan använda dem som ett verktyg i sitt lärande hos oss. Eleverna har tillgång till tangentbord och hörlurar. 

Eleverna möter duktiga ämneslärare i alla ämnen och vår ambition är att så få lärare som möjligt möter klasserna. Eleverna har hemklassrum, och vi arbetar medvetet med att eleverna ska känna sig delaktiga och bli självständiga i sitt lärande. 

Våra elevråd är en viktig del hos oss och genom det får eleverna uppleva den demokratiska processen på nära håll. Elevrådet samlas flera gånger per läsår och där tar vi upp stort som smått och eleverna blir delaktiga i de beslut som tas på skolan. 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.