Till navigation Till innehåll (s)

Åk 4-6

Mellanstadiets verksamhet utgör bryggan mellan lågstadiets trygga rutiner och högstadiets kommande utmaningar.

Trygghet går som en röd tråd genom hela grundskolan här hos oss på Helenelund, och vi lägger mycket fokus på detta arbete, trots att ämneskraven ökar, då det sker mycket i kamratgrupperna i övergången från liten till lite större. Respekt för alla är viktigt för oss. Vi arbetar aktivt och medvetet efter Olweusmetoden och tycker att vi lyckats förmedla detta då våra elever säger att de känner sig trygga och att det råder god studiero i våra klassrum. 

Vi som arbetar med eleverna har ett nära samarbete, vilket vi även försöker föra över på eleverna. Vi har samma rutiner och regler i alla årskurser på mellanstadiet. Tydlighet är något vi ständigt strävar efter liksom att varje elev ska få möjlighet att visa sina kunskaper oavsett förutsättningar. Tillgänglighet i allt vi gör är därför något vi ständigt försöker utveckla. Vi vill se, lyssna på och förstå alla elever. 

Eleverna har varsin iPad som de utför en stor del av sina uppgifter på. Eleverna är vana iPad-användare redan innan de kommer till mellanstadiet och kan använda sina dem som ett verktyg och ett hjälpmedel i undervisningen och i sitt lärande hos oss. Eleverna har också tillgång till tangentbord och hörlurar. Lärarna besitter hög digital kompetens och iPaden är ett naturligt verktyg i undervisningen. 

Eleverna möter ämneslärare i alla ämnen och vår ambition är att så få lärare som möjligt möter klasserna. Eleverna har hemklassrum. Vi arbetar medvetet med att eleverna ska känna sig delaktiga och bli självständiga i sitt lärande. På mellanstadiet har elever med annat modersmål än svenska undervisning i svenska som andraspråk tillsammans med utbildade sva-lärare. Eleverna har också möjlighet, att vid behov, få extra stöd av våra två specialpedagoger.

Vårt elevråd är en viktig del hos oss och via den får eleverna uppleva den demokratiska processen på nära håll. Elevrådet samlas flera gånger per läsår och där tar vi upp stort som smått och eleverna får känna sig delaktiga i de beslut som tas på skolan.