Till navigation Till innehåll (s)

Spetsutbildning i matematik

Har du specialintresse för matematik och vill få möjlighet att utveckla ditt intresse ännu mer? Edsbergsskolan i Sollentuna är en av de få skolorna i landet som har tillstånd att anordna en renodlad spetsutbildning i matematik! Spetsutbildning har riksintag vilket innebär att ALLA får söka oavsett vilken kommun man bor i. 

Du som vill börja på spetsutbildningen i matematik till åk 7 behöver ansöka till oss på höstterminen i åk 6. Ansökan till spetsutbildning i matematik åk 7 läsåret 2021/22 görs senast den 12 december. Alla elever som har ansökt till utbildningen erbjuds möjlighet att göra ett antagningsprov. 

För att kunna skriva antagningsprovet skall eleven ha lägst betyget B i matematik från höstterminen 2020. Om betyget är lägre än B krävs referens från nuvarande eller tidigare matematiklärare där elevens starka matematikintresse samt kunskapsnivå framgår. Ansökan till mattespetsutbildningen, scannat betyg samt referens för dem som inte uppfyller B betygsgränsen skickas in till skolans administratör:

Kontakt

Så här går det till

 • Fredag den 15 januari, vecka 2, 2021 genomförs ett skriftligt antagningsprov.  Det börjar kl 12.00 och består av två delar som testar taluppfattning och problemlösning. Provtiden är 75 minuter. Man får låna en penna, sudd och linjal vid detta provtillfälle (miniräknare är inte tillåten). 
 • Efter att de skriftliga antagningsproven är bedömda kommer vissa elever att kunna antas direkt baserat på resultatet och andra kommer att kunna komplettera sitt skriftliga provresultat med ett muntligt prov i grupper om 4-5 elever. Dessa grupper kommer att sedan diskutera och lösa muntligt några matematiska problem i 30 min. 
 • Det kompletterande muntliga provet i grupp genomförs vecka 3 2021,  torsdagen den 21 januari med start kl. 9.00 för första gruppen. Speciell kallelse till det muntliga provet kommer att skickas per e-post så snart bedömningen är klar och absolut senast tisdag den 19 januari. 
 • Vi kommer inte att lämna ut några bedömningar efter genomförda prov. Istället kommer informationen om eleven blir antagen eller får plats på reservlistan med ett brev som skickas hem till vårdnadshavare.

Informationskväll

Kom gärna till skolans informationskväll onsdag den 25:e november kl 17.30-18.30 om spetsutbildning i matematik inför valet om högstadie till årskurs 7 med start ht-2021. Mötet kommer att hållas i Edsbergsskolans matsal för de som kan komma och vara med på plats, andra kommer att kunna delta via länk.

Anmäl er till edsbergsskolan@edu.sollentuna.se  där ni skriver om ni kommer till skolan eller deltar via länk. Högst 50 personer kommer att kunna närvara på plats så det är viktigt att ni anmäler er. För er som ska delta digitalt i informationsmötet kommer länken att skickas genom mail strax innan mötet. 

En presentation av utbildningen

Utbildningen kommer att ge elever med stort intresse för matematik en möjlighet att i en kreativ miljö utveckla och fördjupa sina matematiska kunskaper och sitt tänkande. Genom utbildningen ska eleverna få såväl djup som bredd, men även möjlighet att få upptäcka delar av matematiken som man inte berör i den ordinarie undervisningen enligt läroplanen i högstadiet. Därmed ges förutsättningar för en större förståelse för matematikens olika användningsområden.

Likt en röd tråd ska utbildningen sträva efter att ha ett innehåll som är kopplat till vardag och samhälle. Eleverna ges även ett ökat självförtroende att röra sig mellan den konkreta matematiken till den mer abstrakta.Utbildningen syftar till att eleverna uppmuntras till fortsatta studier i matematik.

Alla de 24 elever som antas till spetsutbildningen kommer att gå i klass 7m. 

Undervisning och arbetssätt

Eleverna kommer att läsa mer matematik i veckan än det som är reglerat i den nationella timplanen. Under dessa 5 matematiklektioner under veckan strävar vi efter kontinuitet och möjligheten till upprätthållande av ett högt tempo. Spetsutbildningen kommer inte att ta tid från andra ämnen utan är en utökning av undervisningstiden matematiken vilket även integreras i andra ämnen. Dessutom tillkommer tid för temadagar, att åka på studiebesök, vara med i tävlingar, samt ta del av gästföreläsningar.

För att eleverna ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling kommer de att få en varierad undervisning som innefattar flera olika pedagogiska arbetssätt såsom;

 • traditionell undervisning på grundskolan med gemensamma genomgångar och diskussioner på en hög nivå av behörig gymnasielärare i matematik.
 • med huvudläraren kommer eleverna hela tiden få en röd tråd genom de olika arbetsområdena från år 7 till gymnasiekurserna 1C och oftast även 2C beroende på individuell utveckling.
 • projektinriktade arbeten både i grupp och individuellt
 • laborativ matematik
 • arbeta med matematik och IKT genom att till exempel använda digital hjälpmedel för programmering
 • åka på studiebesök till företag, Vetenskapens hus, universitet/högskola etc
 • vara med i olika matematiktävlingar för att sporras och utvecklas både individuellt, men också i grupp
 • ämnesövergripande projekt för att få en större erfarenhet av matematikens olika användningsområden
 • arbeta med elever från gymnasieskolan för att stimuleras i sitt matematikintresse
 • arbeta med elever från  andra årskurser och klasser för att bland annat stimulera yngre elever i sitt matematikintresse, samt öva på matematisk kommunikation