Till navigation Till innehåll (s)

Inflytande för elever och vårdnadshavare

På Edsbergsskolan har vi väl fungerande elevråd och föräldrarådråd som träffas regelbundet. Elevrådet består av en representant från varje klass som samlas varje månad. Föräldrarådet träffas två gånger per termin.

Elevrådet 

Elevrådet har möte då olika frågor tas upp. Vid varje möte skrivs ett protokoll, som representanterna tar upp med sin klass vid nästa klassråd. I protokollet finns en klassfråga som alla klasser ska diskutera och denna diskussion skickas med till Elevrådet. Elevrådet har en styrelse som driver Elevrådets arbete.

Elevrådets styrelse träffar Ledningsgruppen varje termin och då för styrelsen fram elevernas åsikter i olika frågor. På vissa möten deltar rektorerna på Elevrådets möten, då rektorerna vill diskutera någon speciell fråga. Det kan handla om schemat, praoverksamheten, renovering av skolan eller något annat.

Ordföranden deltar på Rådet för vårdnadshavare då det senaste protokollet från Elevrådet tas upp. 

Inom Elevrådet finns även elevskyddsombud. Dessa arbetar tillsammans med personalens skyddsombud kring frågor om skolans fysiska och psykiska arbetsmiljö.

Matråd

Inom Elevrådet finns ett Matråd. Matrådet träffar restaurangchefen och kocken några gånger/ termin och då förs elevernas åsikter om maten fram. 

Föräldraråd

Rådets är ett forum för samråd, information och påverkan. Rektor sammankallar till möten två gånger per termin. Minnesanteckningar läggs ut på InfoMentor och hemsidan. Här förs en dialog mellan vårdnadshavare och skolledning. Rådet är rådgivande och ett forum för diskussion  Föräldrarådet anordnar också aktiviteter.