Till navigation Till innehåll (s)

Elever i behov av särskilt stöd

Skolan är skyldig att ge en likvärdig utbildning till alla elever oavsett förutsättningar.

Skollagens tredje kapitel 3 §:

"Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan.
Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet."

Det är rektor på varje enhet, som ansvarar för att eleven får det stöd den behöver.

För vissa elever kan, utöver den ordinarie elevstödsverksamheten, särskilda insatser behövas.

Särskilt stöd och extra anpassningar