Till navigation Till innehåll (s)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Edsbergsskolan tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. Vi har ett gemensamt förhållningssätt i det grundläggande arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskriminering på skolan.

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskolan, skolbarnomsorgen, grund- och gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska ha samma rättigheter och alla elever har rätt att vistas i skolvärlden utan att utsättas för någon form av kränkande behandling eller trakasserier. Det är i lagen förbjudet att diskriminera någon på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder. Med lagen får elever ett rättsskydd likvärdigt det skydd det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Ett levande dokument att använda i verksamheten Likabehandlingsarbetet i barnomsorgen och varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling. Planerna kan sammanföras till en, så länge innehållet uppfuller lagarnas krav. Planen ska beskriva hur skolan förebygger, upptäcker och motverkar diskrimeniering och kränkande behandling. Det ska också finnas rutiner för hur man arbetar med att utreda och åtgärda kränkande behandling Planen ska användas som ett aktivt verktyg i den dagliga verksamheten. Planen utvärderas och arbetas om en gång om året. Varje enhet har sin egen plan som bland annat finns att läsa på kommunens webbplats.

 

Läsåret 2019/2020 blev Edsbergsskolan en certifierad Olweus skola. Det är ett förebyggande forskningsbaserat åtgärdsprogram för att långsiktigt reducera och förebygga mobbning som vi arbetar med i hela Sollentuna kommun.