Till navigation Till innehåll (s)

Skolkurator 

Till skolans kurator, Betina Sögut, kan eleverna vända sig vid behov.

Inga frågor är dumma och inga problem är för små. T.ex. kan det handla om:

- personliga problem
- jobbiga situationer som uppstått i skolan eller fritiden
- relationsproblem
- dåligt självförtroende och självkänsla

Skolkurator

Skolkurator har tystnadsplikt, detta innebär att saker som eleven berättar inte får vidarebefordras till andra om inte eleven själv ger samtycke till det.

Skolkuratorn har dock anmälningsplikt. Det betyder att det enligt lagen finns skyldighet att informera rektor samt socialtjänst om eleven utsätts eller utsätter någon för ett brott.

Vid fall där skolkurator misstänker att barnet far illa på något sätt i sin hemmiljö, måste skolkurator anmäla situationen vidare för att barnet ska få hjälp.

Skolkurator har alltid barnets bästa i fokus.

Elevhälsoteam

Skolkurator ingår i ett elevhälsoteam, EHT. Detta team ska verka för att elevens stödbehov tillgodoses.  

I EHT samverkar skolsköterska, rektor, logoped, mentor, specialpedagog, skolpsykolog samt skolkurator.