Till navigation Till innehåll (s)

Åtgärder i naturområdet vid Rådan gårdsväg 

Nu startar arbetet med att utforma naturområdet som ligger mellan de nya bostäderna i grönområdet som ramas in av Rådan gårdsväg i Silverdal. Arbetet beräknas vara klara hösten 2020.

De jordmassor med föroreningar och annat material som har tippats i området ska grävas bort. En del träd och buskar har fällts för att jordmassorna ska kunna grävas upp. Rena jordmassor kommer sedan att köras hit.

Naturområdet ska även fortsättningsvis innehålla flera olika miljöer och en varierad växtlighet med träd, buskar, örter och gräs.  Den damm som har funnits här tidigare har de senaste åren haft mindre mängd vatten än tidigare. Hur mycket vatten dammen kommer innehålla ska vi följa och det kommer att finns möjligheter att reglera nivån. Sluttningarna ner i de blötare partierna kommer att göras grunda.

En viss komplettering av vegetation genom plantering av buskar och träd samt plantering av blommande våtmarksväxter som fackelblomster, gul svärdslilja och strandlysing kommer att göras. Efter restaureringen ska området bli mer öppet med en varierad vegetation. Det kommer att finnas både öppna ängspartier med blommor till bin och fjärilar och mer täta buskage där fåglar kan söka skydd och bygga bo. En regelbunden skötsel med slåtter och gallring i området kommer att ske årligen.