Till navigation Till innehåll (s)

Arbeten i Silverdal 

I samband med produktionen av nya bostäder söder om Silverdals kapell pågår väg-, schakt och ledningsarbeten i området. Arbeten i området kommer att pågå fram till 2022.

En gång-och cykelväg kommer att byggas från Johannesbergsvägen, utmed Sollentunavägen och ansluta till befintlig cykelväg vid rondellen på Sollentunavägen, Kista trafikplats. Även ett lågt bullerplank kommer att följa gång och cykelvägen. Kommer att färdigställas i slutet av 2020.

Grönområdet mellan GC-vägen och Middagen kommer att fyllas upp så slänten mot Kista trafikplats blir flackare, och en gångväg kommer att anläggas. Arbetet kommer att starta senare under 2020.

Allteftersom inflyttning sker i området finplaneras gatorna, kantsten sätts, gatorna asfalteras och träd planteras. Det sker i början av 2021.

JM AB bygger flerbostadshus och småhus inom området för detaljplanen Middagen. Just nu byggs kvarteret Porten, närmast rondellen Sollentunavägen/Silverdalsvägen. Senare i vår kommer kvarteret Parken, invid Sollentunavägen av påbörjas. Även småhusen kommer att starta under våren. Sist byggs kvarteret Promenaden, som är längst söderut i området. Inflyttning kommer att ske successivt med start februari 2021, och preliminärt sker sista inflyttning i slutet av 2022.

Kvarteret Middagen detaljplan

JM:s projekt