Till navigation Till innehåll (s)

På gång i cykelnätet 

Sollentuna satsar på nya cykelvägar. Här kan du läsa om vad som är på gång i cykelnätet. 

För att cykeln ska kunna utgöra ett attraktivt alternativ krävs ett sammanhängande cykelnät. Sollentuna gör därför en storsatsning på nya cykelvägar. Under de närmaste åren kommer vi att anlägga, eller bygga om, drygt 30 kilometer cykelvägar. De nya cykelvägarna kommer att hålla en hög standard och vara tillräckligt breda för att snabba cyklister ska kunna köra om mer långsamma. 

Märstastråket

Märstastråket är ett av de viktigaste regionala cykelstråken i Stockholms län. Det sträcker sig från kommungränsen mot Upplands Väsby till kommungränsen mot Solna.

Märstastråket är utpekat som ett regionalt cykelstråk i Stockholms läns regionala cykelplan 2014–2030. Det ska fungera som ett gent och snabbt cykelstråk som fullt utbyggt ska sträcka sig från Stockholm till Märsta.

Genom Sollentuna går stråket i nordsydlig riktning och binder samman flera viktiga målpunkter. Märstastråket är ett viktigt pendlingsstråk för arbetsresor mot Stockholm och är det cykelstråk som används flitigast i Sollentuna.

Under våren 2020 kommer hela norra delen av Märstastråket att göras klart. Den går parallellt längs med Norrvikenleden och Bagarbyvägen. I och med denna utbyggnad kommer det att finnas ett sammanhängande nordsydligt cykelstråk från Silverdal till kommungränsen mot Upplands Väsby.

Märstastråkets norra etapp, färdigställs under våren 2020

Märstastråket finns med i Stockholms regionala cykelplan

Ny cykelbana Norrvikenleden 2019–2020

Under 2020 slutförs den byggnation av ny cykelbana som under 2019–2020 pågått längs med Norrvikenleden, från korsningen med Pommernvägen och fram till kommungränsen mot Upplands Väsby.

Cykelbanan byggs om till regional standard vad gäller bredder, passager och genhet. Tidigare har stråket haft en otydlig sträckning som dels följt huvudvägarna och dels gjort ologiska omvägar och avstickare. Ibland har cyklister hänvisats till blandtrafik. Endast på ett fåtal platser har cykelvägen uppfyllt de krav som ställs på regionala cykelstråk i den regionala cykelplanen.

Nu färdigställs den upprustning av cykelbanan som behövs för att den ska utgöra ett attraktivt alternativ för cykelpendling.

Frestavägen

Under 2019 har cykelvägens standard längs med Frestavägen breddats och byggts ut för att uppfylla standard 1, den högsta standarden på cykelvägar enligt Sollentunas gällande cykelplan.

Cykelvägen är utbyggd hela vägen från korsningen med Danderydsvägen fram till kommungränsen med Upplands Väsby, med säkra passager för gående och cyklister.

Kommande utbyggnader

Stora delar av det sammanhängande cykelnätet i kommunen är utbyggt eller blir det under första halvan av 2020.

Självklart fortsätter Sollentunas satsningar på att bygga ut cykelinfrastrukturen även framöver  – det finns saknade länkar i cykelnätet och lokala stråk att bygga ut.

Håll utkik på den här sidan för att hålla dig uppdaterad om kommande planerade utbyggnader av cykelvägar i kommunen.