Till navigation Till innehåll (s)
Nya bostäder i Silverdal 2020-2022

Arbeten i Silverdal

I samband med produktionen av nya bostäder söder om Silverdals kapell pågår väg-, schakt och ledningsarbeten i området. Arbeten i området kommer att pågå fram till 2022.

En gång-och cykelväg kommer att byggas från Johannesbergsvägen, utmed Sollentunavägen och ansluta till befintlig cykelväg vid rondellen på Sollentunavägen, Kista trafikplats. Även ett lågt bullerplank kommer att följa gång och cykelvägen. Kommer att färdigställas i slutet av 2020.

Grönområdet mellan GC-vägen och Middagen kommer att fyllas upp så slänten mot Kista trafikplats blir flackare, och en gångväg kommer att anläggas. Arbetet kommer att starta senare under 2020.

Allteftersom inflyttning sker i området finplaneras gatorna, kantsten sätts, gatorna asfalteras och träd planteras. Det sker i början av 2021.

JM AB bygger flerbostadshus och småhus inom området för detaljplanen Middagen. Just nu byggs kvarteret Porten, närmast rondellen Sollentunavägen/Silverdalsvägen. Senare i vår kommer kvarteret Parken, invid Sollentunavägen av påbörjas. Även småhusen kommer att starta under våren. Sist byggs kvarteret Promenaden, som är längst söderut i området. Inflyttning kommer att ske successivt med start februari 2021, och preliminärt sker sista inflyttning i slutet av 2022.

Åtgärder i naturområdet vid Rådan gårdsväg 

Arbete pågår med att utforma naturområdet vid Rådan gårdsväg i Silverdal.
Arbetet beräknas vara klart hösten 2020.

De jordmassor med föroreningar och annat material som har tippats i området ska grävas bort. En del träd och buskar har fällts för att jordmassorna ska kunna grävas upp. Rena jordmassor kommer sedan att köras hit.

Naturområdet ska även fortsättningsvis innehålla flera olika miljöer och en varierad växtlighet med träd, buskar, örter och gräs.  Den damm som har funnits här tidigare har de senaste åren haft mindre mängd vatten än tidigare. Hur mycket vatten dammen kommer innehålla ska vi följa och det kommer att finns möjligheter att reglera nivån. Sluttningarna ner i de blötare partierna kommer att göras grunda.

Efter restaureringen kommer området att bli mer öppet med en varierad vegetation. Det kommer att finnas både öppna ängspartier med blommor till bin och fjärilar och mer täta buskage där fåglar kan söka skydd och bygga bo. Vi kommer att plantera buskar, träd och plantera blommande våtmarksväxter som fackelblomster, gul svärdslilja och strandlysing.  En regelbunden skötsel med slåtter och gallring i området kommer att ske årligen.

Kvarteret Middagen detaljplan

JM:s projekt