Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Ansök om schakttillstånd 

För att du ska få utföra schaktarbeten på Sollentuna kommuns mark krävs ett schakttillstånd. Om arbetet utförs på allmän platsmark och påverkar gående, cyklister eller motorburen trafik krävs en beviljad trafikanordningsplan innan arbetet påbörjas.

Behov av schakttillstånd

Schakttillstånd krävs vid alla typer av schaktarbeten på allmän platsmark, det vill säga mark som är detaljplanelagd som gata, väg, park, natur eller motsvarande enligt planbestämmelser. Innan någon får borra eller gräva på allmän platsmark krävs ansökan om tillstånd och beviljande av tillstånd för schakt.

Med schaktarbeten avses borrning, grävning, relining, ledningsarbeten, ny förläggning av brunnar och byte av betäckningar.

Vid akuta arbeten

Vid arbete som utförs akut ska ansökan ske i ISYcase som vid vanliga arbeten och inkomma till kommunen senast dagen efter påbörjat arbete.

Med akut menas åtgärder på infrastruktur, då viktiga samhällsfunktioner inte kan levereras till medborgarna, t.ex. vatten, avlopp, fjärrvärme och el.

Schaktansökans innehåll

 • En schaktansökan ska lämnas in per plats. Vid långa schakter ska etapputbyggnader anges.
 • En tydlig beskrivning på vad det är för arbete eller förläggning som ska utföras.
 • Schaktritning ska bifogas i ansökan.
 • Ska arbetet utföras vid speciella tidpunkter på dygnet ska även det framgå i ansökan.
 • Schakt som bedrivs innanför trädets droppzon, det vill säga trädkronans utbredning, ska anges i ansökan.
  Skydda träden vid arbeten
 • Schakt i fornlämningsområde kräver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen.
  Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt kulturmiljölagen
 • Om schaktarbetet påverkar gående, cyklister eller motorburen trafik ska alltid en trafikanordningsplan (TA-plan) bifogas i ansökan eller ritas i ISYcase.
 • Om arbetet kräver att offentlig plats används för upplag, bodar, container eller liknande, ska en ansökan om markupplåtelse lämnas in i god tid till Polismyndigheten i Sollentuna.
  Ansök om tillstånd för användande av offentlig plats

Villkor vid utförande

 • Avtal som reglerar rätten att förlägga leding eller anläggning i allmän platsmark måste vara tecknat mellan Sollentuna Kommun och ledningsägaren.
 • Det åligger entreprenören att kontrollera eventuella ledningsrätter i marken. Ta kontakt med Ledningskollen samt Sollentuna Energi och Miljö (SEOM).
 • Entreprenören ansvarar för renhållning inom och i närhet till arbetsområdet av material som härrör från verksamheten.
 • Vid alla schaktarbeten ska speciell hänsyn tas till växlighet. Särskilda skyddsåtgärder kan åläggas entreprenören.
 • Alla schaktarbeten ska bedrivas på ett sådant sätt att miljön inte skadas och att olägenheter som buller, vibrationer, damm och framkomlighetsproblem för närboende minimeras.

Information

 • Handläggningstiden för en schaktansökan är femton arbetsdagar. Längre handläggningstider kan förekomma vid schakt i känsliga områden eller där ledningsrättsavtal med kommunen saknas.
 • Notera att handläggningstiden gäller när ett schakttillstånd är granskningsbar, det vill säga att ansökan är korrekt ifyllt i ISYcase.
 • Kommunen har rätt att ställa villkor i ansökan.
 • Kommunen har även rätt att avslå en ansökan eller ett påbörjat arbete om entreprenören inte uppfyller kommunens krav på grävningsbestämmelser.
 • Entreprenören ansvarar för att gällande lagar, förordningar och förskrifter samt erforderliga tillstånd följs för schaktarbeten.
 • När du söker ett schakttillstånd förbinder du dig att följa det som står skrivet i Teknisk handbok.
 • Schaktansökan ska vara upprättad av sökande och beviljad av kommunens trafikhandläggare innan arbetet får påbörjas.

Ansök här

För att ansöka om schakttillstånd och trafikanordningsplan registrerar du dig på vår webbtjänst ISYcase.

Logga in via  ISYcase

Länkar

Ledningskollen

Teknisk handbok